Ejendomsværdiskatteloven

Ejer du en ejerbolig, skal du betale ejendomsværdiskat. Dette gælder dog ikke, hvis du har udlejet din bolig. Ejendomsværdiskatten beregnes på grundlag af ejendomsværdien af en ejerbolig, der er fastsat ved den offentlige ejendomsvurdering. Satsen for ejendomsværdiskatten er fastsat i ejendomsværdiskatteloven og er ens for alle kommuner.

  • Opdateret 16. februar 2022

Bekendtgørelse af ejendomsværdiskatteloven

LBK nr. 1590 af 02/11/2020

Myndighed: Skatteministeriet

Hvornår gælder loven: Alle ejerboliger er omfattet af loven, hvis de ikke er udlejede.

Ejendomsværdiskatteloven

Om loven

Som boligejer betaler du automatisk ejendomsværdiskat over din trækprocent, da den indgår i den enkelte ejers beregnede forskudsskat. Du kan se beregningen af ejendomsværdiskatten på din årsopgørelse.

Hidtil har ejendomsværdiskatten udgjort 1 % af den del af ejendomsværdien, der ikke overstiger en grænse på 3.040.000 kr. Er din ejendomsværdi over denne beløbsgrænse, betales 3 % i ejendomsværdiskat af resten. 

Fra og med 2021 er skattesatsen for den del af ejendomsværdiskatten, som ligger under progressionsgrænsen på 3.040.000 kr., nedsat fra 1 % til 0,92 %. Der er tale om en varig skattelettelse, som også fortsætter, når det nye boligskattesystem træder i kraft i 2024.

Der er fra politisk side fastsat et skattestop på ejendomsværdiskatten. Skattestoppet betyder, at ejendomsværdiskatten af danske ejendomme bliver beregnet på grundlag af den mindste af følgende værdier:

  • Den seneste ejendomsværdi (pt. 1. oktober 2011)
  • Ejendomsværdien pr. 1. januar 2002 eller
  • Ejendomsværdien pr. 1. januar 2001 + 5 %

Det fremgår af din årsopgørelse, hvilken af de tre ovennævnte værdier, du betaler ejendomsværdiskat på grundlag af.

Efter planen skulle der i 2020 have været udsendt nye ejendomsvurderinger, der beregnes efter en ny model. De offentlige ejendomsvurderinger blev dog udskudt, men de nye ejendomsvurderinger er påbegyndt udsendt til boligejerne i etaper fra den 1. september 2021. De nye vurderinger kommer dog ikke til at danne grundlag for ejendomsværdiskatten før 2024.

De nye vurderinger kommer med nye promillesatser, som afløser det gamle system. Der er indlagt et forsigtighedsprincip i vurderingerne, så der bliver fratrukket 20 % fra ejendomsvurderingen inden skatten beregnes. Efter de 20 % er fratrukket er udgangspunktet på nuværende tidspunkt, at ejendomsværdiskatten skal beregnes som 0,55 % for værdier under 6 mio. kr. og 1,4 % for værdier over 6 mio. kr.

Ejendomsværdiskatten kan nedsættes hvis:

  • Du er pensionist eller enke/enkemand efter en pensionist og har en begrænset indtægt.
  • Din bolig har været ubeboet i en periode.
  • Din bolig har været delvist udlejet.
  • Du har betalt udenlandsk ejendomsskat.
  • Du har købt boligen senest den 1. juli 1998.

Ud over ejendomsværdiskat skal du betale ejendomsskat (grundskyld) til din kommune.