Elinstallationsrapport

Elinstallationsrapporten er en uvildig og professionel gennemgang af boligens elektriske installationer, deres lovlighed og funktionsdygtighed og er, sammen med tilstandsrapporten, en forudsætning for at kunne tegne ejerskifteforsikring ved en bolighandel. En elinstallationsrapport foretages af en autoriseret elinstallatørvirksomhed.

Hvad indeholder en elinstallationsrapport?

Elinstallatørvirksomheden vurderer de tilgængelige installationer og foretager samtidig stikprøver, hvor nogle aftagelige og løftbare dele af elinstallationerne undersøges. Sænkede lofter fjernes ikke. Derfor kan der være ulovlige forhold eller funktionsfejl, som ikke bliver opdaget, og som ikke fremgår af elinstallationsrapporten.

Ved gennemgangen af boligens elinstallationer vil elinstallatørvirksomheden blandt andet:

 • kontrollere eltavler
 • foretage kontrolmåling af fejlstrømsafbrydere
 • kontrollere materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag
 • kontrollere lavvoltsinstallationer
 • kontrollere elinstallationerne
 • kontrollere beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med spændingsførende dele – risikoen for elektriske stød.

Hvad er ikke med i rapporten?

Gennemgangen af boligens elinstallationer omfatter ikke:

 • bagatelagtige forhold, herunder sædvanligt slid og ælde, som er normalt for en elinstallation med den pågældende alder, og som ikke påvirker elinstallationernes funktionsdygtighed nævneværdigt
 • dele af elinstallationen, der var utilgængelige
 • elinstallationer uden for selve bygningen (fx fritstående havebelysning)
 • hårde hvidevarer
 • andre brugsgenstande
 • om elinstallationen er tidssvarende.

Sælger bestiller elinstallationsrapporten

Det er sælger af boligen, der kontakter en autoriseret elinstallatørvirksomhed som er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Ejendomsmæglerne må ikke formidle den direkte kontakt mellem sælger og elinstallatørvirksomhed. Sælgers ejendomsmægler kan dog godt formidle kontakten til et forsikringsselskab, der så finder den autoriserede elinstallatørvirksomhed.

Du kan finde en konsulent her på Boligejers konsulentsøgning, hvor alle godkendte virksomheder er registreret.

Priser og gyldighed

Pr. 1. januar 2016 er bestemmelserne om maksimalvederlag ophævet. Det betyder, at Sikkerhedsstyrelsen ikke længere fastsætter et loft for vederlag for udførelse af elinstallationsrapporter.

Fornyelse af elinstallationsrapporter

Ved fornyelse af elinstallationsrapporter aftales hvilken reduceret pris, der skal betales for den nye rapport.

Tillæg for administrationsgebyr

For hver udarbejdet elinstallationsrapport kan den autoriserede elinstallatørvirksomhed opkræve 77 kr. i administrationstillæg.

Gyldighed

Elinstallationsrapporten er gyldig i et år.

Elinstallationsrapportens karaktersystem

Karaktersystemet i elinstallationsrapporten består af seks karakterer. Karaktererne er alene vurderinger af installationernes lovlighed og funktionsdygtighed. De siger intet om prisen for eventuelle udbedringer.

 • UN: Bør undersøges nærmere
 • K3: Ulovligt forhold, som umiddelbart eller på kort sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en væsentlig eller omfattende del af installationen
 • K2: Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen
 • K1: Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt, og som ikke påvirker funktionsdygtigheden
 • K0: Praktisk eller kosmetisk mangel
 • IB: Ingen bemærkninger.

Du skal være opmærksom på, at selv om karaktersystemet i elinstallationsrapporten minder om karaktersystemet i tilstandsrapporten, så dækker det ikke over det samme.

Elinstallationsrapportens karakterer K1, K2 og K3 beskriver ulovlige forhold med forskellige grader af farlighed. K3 dækker over ulovlige forhold, der allerede på kort sigt kan medføre alvorlig fare, mens K1 og K2 dækker ulovlige forhold, hvor faren er vurderet at være på længere sigt.

Du skal samtidig være opmærksom på, at ejerskifteforsikringen ikke dækker forskellige grader af farlighed ved de ulovlige forhold. Det vil sige, at forsikringen ikke dækker, hvis et K3-forhold ved en fejl er kategoriseret som et K1- eller K2-forhold i elinstallationsrapporten.

Klage og kontrol

Hvis du som køber eller sælger er utilfreds med en elinstallationsrapport, kan du klage til Ankenævnet for Tekniske Installationer. Det samme kan det forsikringsselskab, der har udstedt ejerskifteforsikringen.

Ankenævnet kan tage stilling til alle omstændigheder i sagen. Nævnet tager stilling til elinstallatørvirksomhedens ansvar og kan tilkende klageren en erstatning.

Kontrol med elinstallationsrapporter

Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer arbejdet med elinstallationsrapporter og fører tilsyn med, at bekendtgørelsen overholdes. Sikkerhedsstyrelsen kan tilbagekalde en virksomhedsautorisation, hvis der er tale om grov og gentagen forsømmelighed i gennemgangen af faste elinstallationer, eller i forbindelse med udarbejdelsen af elinstallationsrapporter. Det fremgår i lov om autorisation af virksomheder på el- vvs- og kloakinstallationsområdet.

Er elinstallationsrapporten lovpligtig?

Elinstallationsrapporten er ikke lovpligtig. Tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten er resultat af en bygningsgennemgang under huseftersynsordningen. Samlet giver de to rapporter en professionel og neutral gennemgang af boligens synlige skader og elinstallationernes tilstand. Huseftersynet er frivilligt, men det er en forudsætning, hvis du som sælger vil undgå at hæfte for skjulte skader ved boligen og som køber vil tegne en ejerskifteforsikring.