Energimærkning

Energimærkeordningen fastsætter reglerne for, hvordan og hvornår en bygning skal energimærkes og hvem, der må udføre energimærkningen.

  • Opdateret 6. juli 2023

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger

LBK nr 1923 af 08/10/2021

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

BEK nr 549 af 15/05/2023

Myndighed: Energistyrelsen

Hvornår gælder loven og bekendtgørelsen: Ved alle bolighandler og ved udlejning af boliger, ved nybyggeri og meget omfattende ombygninger

Om loven og bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen beskriver bl.a. reglerne for energimærkning ved salg og udlejning af bygninger samt energikonsulenternes rolle og forpligtigelser.

Energimærkningen er en lovpligtig del af ejendommens papirer, som køber skal gøres bekendt med, inden aftalen indgås. Sælger skal udlevere en gyldig energimærkning til ejendomsmægleren for at mægleren kan annoncere sælgers ejendom eller ejerlejlighed med henblik på salg. Undtaget fra krav om energimærkning er bl.a. sommerhuse og kolonihavehuse.

Ved opførelse af en ny bygning eller ved ombygninger af en sådan grad, at det kan sidestilles med nybyggeri, skal der også udarbejdes en energimærkning. Inden ibrugtagning af ejendommen skal energimærkningen ofte fremlægges for den kommunale bygningsmyndighed.

Bekendtgørelsen indeholder endvidere regler omkring klageadgang i forbindelse med klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold i energimærkninger samt håndhævelsen heraf.

En energimærkning er gyldig i ti år fra udstedelsesdatoen.

Energibesparelseslovens formål er at fremme energibesparelser og øge hhv. effektiviteten inden for anvendelsen af energi i bygninger og de vedvarende energikilder samt at medvirke til at reducere vandforbruget i bygninger.