Huseftersynsordningen - tilstandsrapporter

Huseftersynsordningen rummer reglerne for, hvordan der skal udarbejdes en tilstandsrapport, hvem der må udføre huseftersynet samt bygningsgennemgangens udførelse og formål.

  • Opdateret 27. april 2021

Bekendtgørelse om beskikkelse af bygningssagkyndige og udarbejdelse af tilstandsrapporter som led i huseftersynsordningen

BEK nr 1587 af 10/11/2020

Myndighed: Sikkerhedsstyrelsen

Hvornår gælder bekendtgørelsen: Det er frivilligt, om sælger vil benytte sig af huseftersynsordningen til at frigøre sig fra sit ansvar for skjulte fejl og mangler, og om køber ønsker at tegne ejerskifteforsikring.

Ved huseftersyn for ejerlejligheder og villalejligheder, skal der foreligge tilstandsrapporter både for ejerlejligheden/villalejligheden og for ejendommens fælleseje, hvorfor Huseftersynsordningen kun anvendes yderst sjældent i forbindelse med salg af ejerlejligheder. Dog benyttes ordningen normalt ved villalejligheder.

Link: Huseftersynsordningen - tilstandsrapporter

Om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen er lavet i tilknytning til Forbrugerbeskyttelsesloven, hvor du kan læse mere om Huseftersynsordningen.

Af bekendtgørelsen fremgår omfanget af Huseftersynsordningen og hvordan denne forvaltes, herunder bl.a. hvilke krav den bygningssagkyndige skal opfylde for at varetage sit erhverv samt hvordan bygningsgennemgangen og tilstandsrapporten skal udføres.

Formålet med bygningsgennemgangen er at få afklaret tilstanden af den pågældende bygning sammenlignet med tilsvarende bygninger af samme alder. Ved gennemgangen skal den bygningssagkyndige således i tilstandsrapporten notere skader eller tegn på skader, herunder forhold som giver en nærliggende risiko for skader.

Den bygningssagkyndige skal tillige undersøge, om der indenfor de seneste 6 år er udarbejdet andre tilstandsrapporter på ejendommen og i bekræftende fald lade denne/disse rapport(er) indgå i vurderingen.

Visse forhold falder udenfor den bygningssagkyndiges gennemgang. Fx skal den bygningssagkyndige ikke gennemgå bagatelagtige forhold og skal heller ikke påpege sædvanligt slid og ælde, som er normalt for bygningens alder.