Klage over ejendomsmægler

Der er to forskellige nævn som behandler klager over ejendomsmæglere afhængig af, hvad klagen handler om.

  • Opdateret 27. februar 2023

Disciplinærnævnet

Disciplinærnævnet er en uafhængig administrativ klageinstans. Disciplinærnævnet har til formål at behandle klager over ejendomsmæglere, der har tilsidesat deres forpligtelser i henhold til lov om omsætning af fast ejendom og god ejendomsmæglerskik.

Disciplinærnævnet skal ved dets virksomhed medvirke til at fastlægge rammerne for god ejendomsmæglerskik.

Nævnet består af en formand som er landsdommer og derudover af 6 medlemmer, som repræsentanter for forbrugere, ejendomsmæglere og uafhængige sagkyndige.

Disciplinærnævnet kan tildele en advarsel eller idømme den enkelte ejendomsmægler en personlig bøde på op til 300.000 kr., mens ejendomsmæglervirksomheden kan idømmes en bøde på op til 750.000 kr. Bøderne tilfalder statskassen. I særlige tilfælde kan nævnet frakende en ejendomsmægler retten til at udøve erhvervet for en begrænset periode fra 6 måneder til 5 år eller indtil videre.

Forældelsesfristen for indbringelse af sager er 5 år regnet fra den dag, da den pligtstridige handling eller undladelse er ophørt. Forældelsesfristen afbrydes ved indgivelse af klage til disciplinærnævnet.

Klagenævnet for Ejendomsformidling

Klager om en ejendomsmæglers salær, krav om erstatning samt kollegiale sager mellem ejendomsmæglere kan ikke indbringes for Disciplinærnævnet. I disse sager henvises til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Dansk Ejendomsmæglerforenings etiske råd samt domstolene.

Forbrugeren kan fortsat klage til Klagenævnet for Ejendomsformidling med krav om erstatning til forbrugeren og fortabelse af salær for ejendomsmægleren. Endvidere vil Dansk Ejendomsmæglerforenings etiske råd fortsat kunne udtale kritik og pålægge bøder til sine medlemmer.

Klagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene, men de kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.