Driftsmeddelelse

Manglende oplysninger i Ejendomsdatarapporten i 2024

Være opmærksom på, at listen opdateres løbende og du kan inkludere de senest tilføjet indhold ved at genbestille. 

  • 23. oktober 2023
 
 
Indhold
Administrativ myndighed
Kan fremsøges via/ved:
Ejendomsskat og
Ejendomsbidrag
Vurderingsstyrelsen
https://www.vurderingsportalen.dk/
Statslig indefrysning af stigning i grundskyld
og ejendomsværdiskat
Vurderingsstyrelsen
https://www.vurderingsportalen.dk/
Ejendomsskattebillet/
Ejendomsbidragsbillet
Kommunen 
Kontakt kommunen
Kommunal indefrysning af grundskyldsstigning
Kommunen
Kontakt kommunen
Forfalden gæld til kommunen
Kommunen 
Kontakt kommunen
Vurderingsmeddelelse
Vurderingsstyrelsen
https://www.vurderingsportalen.dk/
Huslejenævnssager
Huslejenævnet i kommunen
Kontakt kommunen
Aktuelle afløbsforhold
Kommunen
https://kort.bbr.dk/
Tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen
Kommunen
https://kort.bbr.dk/
Påbud vedr. spildevandsforhold på ejendommen
Kommunen
https://kort.bbr.dk/
Medlemskab af spildevandsforsyning
Kommunen
https://kort.bbr.dk/
Aktuel vandforsyning
Kommunen
https://kort.bbr.dk/
Påbud/dispensationer/
anbefalinger vedr.
vandindvindingsanlæg på ejendommen
Kommunen
https://data.geus.dk/geusmap
Grundvand - Drikkevandsinteresser
Kommunen
https://arealinformation.miljoeportal.dk/
Grundvand - Følsomme indvindingsområder
Kommunen
https://arealinformation.miljoeportal.dk/
Jordforureningsattest
Regionen
Region Hovedstaden: 
https://www.regionh.dk/klima-og-miljoe/jordforurening/Se-om-din-grund-er-forurenet/Sider/default.aspx

 

Region Sjælland:
https://www.regionsjaelland.dk/klima-og-miljoe/jordforurening/er-din-grund-forurenet

 

Region Midtjylland:
https://www.ru.rm.dk/klima-og-miljo/jordforurening/se-om-grunden-er-forurenet

 

Region Syddanmark:
https://regionsyddanmark.dk/klima-og-miljo/vand-og-jord/sog-en-forurenet-grund

 

Region Nordjylland:
https://rn.dk/regional-udvikling/jord-og-vand/soeg-forurenet-grund
Kortlagt jordforurening
Regionen
https://arealinformation.miljoeportal.dk/ 
Påbud iht. jordforureningsloven
Regionen
https://arealinformation.miljoeportal.dk/ 
Fredskov
Miljøstyrelsen
https://kort.matrikel.dk/spatialmap
Beskyttet natur
Kommunen
https://arealinformation.miljoeportal.dk/
Internationale naturbeskyttelsesområder
Miljøministeriet
https://arealinformation.miljoeportal.dk/
Landbrugspligt
Landbrugsstyrelsen
https://kort.matrikel.dk/spatialmap
Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer
Slots- og Kulturstyrelsen
https://arealinformation.miljoeportal.dk/
Beskyttede sten- og jorddiger
Kommunen
https://arealinformation.miljoeportal.dk/
Skovbyggelinjer
Kommunen
https://arealinformation.miljoeportal.dk/
Sø- og åbeskyttelseslinjer
Kommunen
https://arealinformation.miljoeportal.dk/
Kirkebyggelinjer
Kommunen
https://arealinformation.miljoeportal.dk/
Klitfredningslinje
Kystdirektoratet
https://kort.matrikel.dk/spatialmap
Strandbeskyttelseslinje
Kystdirektoratet
https://kort.matrikel.dk/spatialmap