Driftsmeddelelse

Manglende oplysninger i Ejendomsdatarapporten i 2024

OBS! Ejendomsdatarapporten indeholder nu alle tilgængelige oplysninger, som Erhvervsstyrelsen har adgang til. De økonomiske tal er endnu ikke gjort tilgængelige, hvorved de ikke er indeholdt i Ejendomsdatarapporten. Det er endnu ikke muligt at fortælle om hvornår det er tilføjet, men du kan holde dig orienteret her på boligejer.dk.

  • 1. februar 2024

Nyligt tilføjede oplysninger i rapporten

Husk! Du skal genbestille din ejendomsdatarapport for at få disse oplysninger med, medmindre du har købt rapporten efter de nedenstående datoer.

Indhold
Dato tilføjet
Aktuelle afløbsforhold
18.1.2024 - kl. 13.00
Tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen
Påbud vedr. spildevandsforhold på ejendommen
Medlemskab af spildevandsforsyning
Aktuel vandforsyning
Påbud/dispensationer/ anbefalinger vedr.
vandindvindingsanlæg på ejendommen
Grundvand - Drikkevandsinteresser
Grundvand - Følsomme indvindingsområder
Jordforureningsattest
Kortlagt jordforurening
Påbud iht. jordforureningsloven
Fredskov
1.2.2024 - kl. 13.00
 
Beskyttet natur
Internationale naturbeskyttelsesområder
Landbrugspligt

 

Foreløbigt manglende oplysninger i rapporten

 

Indhold
Administrativ myndighed
Kan fremsøges via/ved:
Ejendomsskat og
Ejendomsbidrag
 
Vurderingsstyrelsen
 
https://www.vurderingsportalen.dk/
Statslig indefrysning af stigning i grundskyld
og ejendomsværdiskat
Ejendomsskattebillet/
Ejendomsbidragsbillet
Kommunen
 
Kontakt kommunen
 
Kommunal indefrysning af grundskyldsstigning
Forfalden gæld til kommunen
Vurderingsmeddelelse
Vurderingsstyrelsen
https://www.vurderingsportalen.dk/
Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer
Slots- og Kulturstyrelsen
https://danmarksarealinformation.miljoeportal.dk/
Beskyttede sten- og jorddiger
 
Kommunen
 
 
https://danmarksarealinformation.miljoeportal.dk/
 
Skovbyggelinjer
Sø- og åbeskyttelseslinjer
Kirkebyggelinjer
Klitfredningslinje
 
Kystdirektoratet
 
 
https://www.matriklen.dk/#/kort
 
Strandbeskyttelseslinje