Om særlige ejendomstyper

Ved fremsøgning af ejendomme og bestilling af ejendomsdatarapporter gælder en række forhold for de forskellige ejendomstyper.

  • Opdateret 11. januar 2024

Vurderingsejendomme

Der kan udelukkende bestilles ejendomsdatarapporter for såkaldte vurderingsejendomme. En vurderingsejendom er en ejendom, som Skat har givet én vurdering. Det kan fx være en erhvervsejendom, en ejerlejlighed, et parcelhus eller et rækkehus. Der kan ikke bestilles én samlet ejendomsdatarapport for flere vurderingsejendomme. Det gælder også i tilfælde, hvor ejendommene har samme ejer eller drives af samme person/selskab. Her skal der for hver enkelt vurderingsejendom bestilles en separat ejendomsdatarapport.

Andelsboliger og ideelle anparter

Andelsboliger og ideelle anparter er ikke selvstændigt vurderet og er derfor ikke vurderingsejendomme. Det betyder, at man ved søgning på en andelsbolig eller ideel anpart alene kan bestille en ejendomsdatarapport på den vurderingsejendom, som boligen ligger i. Denne kalder man en moderejendom. Oplysninger om andelsboliger og ideelle anparter indgår i den samlede rapport på moderejendommen. Det er ikke muligt at bestille en ejendomsdatarapport, som kun indeholder oplysninger om en individuel andelslejlighed, lejebolig eller ideel anpart.

Umatrikulerede arealer

Der kan IKKE bestilles ejendomsdatarapport for ejendomme beliggende på umatrikulerede arealer.

Matrikulære ændringer (ejendomme under forandring)

Der kan IKKE bestilles ejendomsdatarapporter for arealer, som skal fraskilles fra ejendommen ved matrikulære ændringer eller for lejligheder, som er under opdeling. Det betyder, at der fx ikke kan bestilles en rapport for et jordstykke, som skal frasælges i forbindelse med arealoverførsel eller udstykning. Her kan der alene bestilles en rapport for hele ejendommen.

Samlet fast ejendom

En ejendom kan bestå af én eller flere matrikler (grunde). Dette kaldes en 'samlet fast ejendom'. En vurderingsejendom kan bestå af flere 'samlede faste ejendomme'. Hvis dette gør sig gældende for den ejendom, du ønsker at bestille en rapport på, vil du i bestillingsforløbet blive bedt om enten at bestille en rapport for hele vurderingsejendommen eller for en eller flere af de 'samlede faste ejendomme'.