Oplysninger og kilder

Nedenfor ses en oversigt over ejendomsdatarapportens oplysninger samt de kilder, der leverer oplysningerne til rapporten

 • Opdateret 17. juni 2024

Følgende forkortelser er anvendt:

 • Nyt-OIS: Den Offentlige Informationsserver
 • BBR: Bygnings- og Boligregistret
 • Husweb: Indberetningssystem for tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter
 • VUR: Ejendomsvurdering
 • DAI: Danmarks Arealinformation
 • CVF: Den Centrale Vej- og Stifortegnelse
 • DKjord: Den fællesoffentlige jordforureningsdatabase
 • Jupiter: Danmarks geologiske & hydrologiske database
 • GEUS: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

En oplysning markeret med * er en privat oplysning, som kun er tilgængelig for ejendomsejeren og/eller fuldmagtshaver.

BBR-meddelelsen

 • Kilde: BBR
 • Systemansvarlig: Vurderingsstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Energimærkning

 • Kilde: Energistyrelsens system til energimærker
 • Systemansvarlig: Energistyrelsen
 • Kontakt vedr. data: EMO-sekretariatet, Energistyrelsen

Tilstandsrapport*

 • Kilde: Husweb
 • Systemansvarlig: Sikkerhedsstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Sikkerhedsstyrelsen

Elinstallationsrapport*

 • Kilde: Husweb
 • Systemansvarlig: Sikkerhedsstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Sikkerhedsstyrelsen

Byggesag

 • Kilde: BBR
 • Systemansvarlig: Vurderingsstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Byggeskadeforsikring*

 • Kilde: BBR
 • Systemansvarlig: Vurderingsstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Olietanke

 • Kilde: BBR
 • Systemansvarlig: Vurderingsstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Fredede bygninger

 • Kilde: Plandata
 • Systemansvarlig: Slots- og Kulturstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Slots- og Kulturstyrelsen

Flexboligtilladelse

 • Kilde: BBR
 • Systemansvarlig: Vurderingsstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Ejendoms- og grundværdi

 • Kilde: VUR
 • Systemansvarlig: Vurderingsstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Ejendomsskat og Ejendomsbidrag

 • Kilde: VUR
 • Systemansvarlig: Vurderingsstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Ejendomsbidragsbillet*

 • Kilde: Kommunen
 • Systemansvarlig: Kommunen
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Statslig indefrysning af stigning i grundskyld og ejendomsværdiskat*

 • Kilde: VUR
 • Systemansvarlig: Vurderingsstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Kommunal indefrysning af grundskyldsstigning*

 • Kilde: Kommunen
 • Systemansvarlig: Kommunen
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Vurderingsmeddelelsen

 • Kilde: VUR
 • Systemansvarlig: Vurderingsstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Vurderingsstyrelsen

Forfalden gæld til kommunen*

 • Kilde: Kommunens debitorsystem
 • Systemansvarlig: Leverandør af kommunens debitorsystem
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Huslejenævnssager

 • Kilde: Huslejenævnet
 • Systemansvarlig: Kommunen
 • Kontakt vedr. data: Huslejenævnet i kommunen

Zonestatus

 • Kilde: Plandata
 • Systemansvarlig: Bolig- og Planstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Lokalplaner

 • Kilde: Plandata
 • Systemansvarlig: Bolig- og Planstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Landzonetilladelser

 • Kilde: Plandata
 • Systemansvarlig: Bolig- og Planstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Kommuneplaner

 • Kilde: Plandata
 • Systemansvarlig: Bolig- og Planstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Spildevandsplaner

 • Kloakopland
  • Kilde: Plandata
  • Systemansvarlig: Bolig- og Planstyrelsen
  • Kontakt vedr. data: Kommunen
 • Udtræden af spildevandsforsyning
  • Kilde: Plandata
  • Systemansvarlig: Bolig- og Planstyrelsen
  • Kontakt vedr. data: Kommunen
    
 • Renseklasse
  • Kilde: Miljøgis, Vandområdeplan fra 2015-2021
  • Systemansvarlig: Miljøstyrelsen
  • Kontakt vedr. data: Kommunen

Varmeforsyning

 • Kilde: Plandata
 • Systemansvarlig: Bolig- og Planstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Varmeplaner

 • Kilde: Plandata
 • Systemansvarlig: Bolig- og Planstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Vejforsyning

 • Kilde: CVF
 • Systemansvarlig: Vejdirektoratet
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Vejdirektoratets projekter

 • Kilde: Vejman
 • Systemansvarlig: Vejdirektoratet
 • Kontakt vedr. data: Vejdirektoratet

Hovedstadsområdets transportkorridorer

 • Kilde: Plandata
 • Systemansvarlig: Bolig- og Planstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Erhvervsstyrelsen

Landsplandirektiv "Baltic Pipe" 

 • Kilde: Plandata
 • Systemansvarlig: Bolig- og Planstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Erhvervsstyrelsen

Landsplandirektiv "Udviklingsområder"

 • Kilde: Plandata
 • Systemansvarlig: Bolig- og Planstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Erhvervsstyrelsen

Råstofplaner

 • Kilde: DAI
 • Systemansvarlig: Danmarks Arealinformation
 • Kontakt vedr. data: Regionen

Aktuelle afløbsforhold

 • Kilde: BBR
 • Systemansvarlig: Vurderingsstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen

 • Kilde: BBR
 • Systemansvarlig: Vurderingsstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Medlemskab af spildevandsforsyning

 • Kilde: BBR
 • Systemansvarlig: Vurderingsstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Aktuel vandforsyning

 • Kilde: BBR
 • Systemansvarlig: Vurderingsstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen

 • Kilde: Jupiter-databasen
 • Systemansvarlig: GEUS
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Grundvand - Drikkevandsinteresser

 • Kilde: GRUKOS, Miljøgis
 • Systemansvarlig: Miljøstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Grundvand - Følsomme indvindingsområder

 • Kilde: GRUKOS, Miljøgis
 • Systemansvarlig: Miljøstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Jordforureningsattest

 • Region Hovedstaden
  • Kilde: DKJord
  • Systemansvarlig: Danmarks Miljøportal
  • Kontakt vedr. data: Regionen
 • Region Sjælland
  • Kilde: DKJord
  • Systemansvarlig: Danmarks Miljøportal
  • Kontakt vedr. data: Regionen
 • Region Midtjylland
  • Kilde: DKJord
  • Systemansvarlig: Danmarks Miljøportal
  • Kontakt vedr. data: Regionen
 • Region Syddanmark
  • Kilde: DKJord
  • Systemansvarlig: Danmarks Miljøportal
  • Kontakt vedr. data: Regionen
 • Region Nordjylland
  • Kilde: DKJord
  • Systemansvarlig: Danmarks Miljøportal
  • Kontakt vedr. data: Regionen

Kortlagt jordforurening

 • Kilde: DAI
 • Systemansvarlig: Danmarks Miljøportal
 • Kontakt vedr. data: Regionen

Påbud iht. jordforureningsloven

 • Kilde: DAI
 • Systemansvarlig: Danmarks Miljøportal
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Fredskov

 • Kilde: Matrikelregistret
 • Systemansvarlig: Miljøstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Naturstyrelsens lokale enhed

Beskyttet natur

 • Kilde: DAI
 • Systemansvarlig: Miljøstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Internationale naturbeskyttelsesområder

 • Kilde: DAI
 • Systemansvarlig: Miljøstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Naturstyrelsen og Kommunen

Landbrugspligt

 • Kilde: Matrikelregistret
 • Systemansvarlig: Miljøstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Landbrugsstyrelsen

Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer

 • Fredede fortidsminder
  • Kilde: DAI
  • Systemansvarlig: Slots- og Kulturstyrelsen
  • Kontakt vedr. data: Kommunen
 • Fortidsmindebeskyttelseslinjer
  • Kilde: DAI
  • Systemansvarlig: Slots- og Kulturstyrelsen
  • Kontakt vedr. data: Kommunen

Skovbyggelinjer

 • Kilde: DAI
 • Systemansvarlig: Danmarks Miljøportal
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Sø- og åbeskyttelseslinjer

 • Kilde: DAI
 • Systemansvarlig: Danmarks Miljøportal
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Kirkebyggelinjer

 • Kilde: DAI
 • Systemansvarlig: Danmarks Miljøportal
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Klitfredningslinjer

 • Kilde: Matrikelregistret
 • Systemansvarlig: Kystdirektoratet
 • Kontakt vedr. data: Naturstyrelsens lokale enhed

Strandbeskyttelseslinjer

 • Kilde: Matrikelregistret
 • Systemansvarlig: Kystdirektoratet
 • Kontakt vedr. data: Naturstyrelsens lokale enhed

Beskyttede sten-jorddiger

 • Kilde: DAI
 • Systemansvarlig: Danmarks Miljøportal
 • Kontakt vedr. data: Kommunen