Oplysninger og kilder

Nedenfor ses en oversigt over ejendomsdatarapportens oplysninger samt de kilder, der leverer oplysningerne til rapporten

 • Opdateret 20. februar 2023

Følgende forkortelser er anvendt:

 • OIS: Den Offentlige Informationsserver
 • BBR: Bygnings- og Boligregistret
 • Husweb: Indberetningssystem for tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter
 • BSFS: Byggeskadeforsikring Service
 • ESR: Det fælleskommunale Ejendomsstamregister
 • SVUR: Statens Salgs - og Vurderingsregister
 • DAI: Danmarks Arealinformation
 • CVF: Den Centrale Vej- og Stifortegnelse
 • DKjord: Den fællesoffentlige jordforureningsdatabase
 • Jupiter: Danmarks geologiske & hydrologiske database
 • GEUS: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

En oplysning markeret med * er en privat oplysning, som kun er tilgængelig for ejendomsejeren og/eller fuldmagtshaver.

BBR-meddelelsen

 • Kilde: BBR
 • Systemansvarlig: Vurderingsstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Energimærkning

 • Kilde: Energistyrelsens system til energimærker
 • Systemansvarlig: Energistyrelsen
 • Kontakt vedr. data: EMO-sekretariatet, Energistyrelsen

Tilstandsrapport*

 • Kilde: Husweb
 • Systemansvarlig: Sikkerhedsstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Sikkerhedsstyrelsen

Elinstallationsrapporten*

 • Kilde: Husweb
 • Systemansvarlig: Sikkerhedsstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Sikkerhedsstyrelsen

Byggesag

 • Kilde: BBR
 • Systemansvarlig: Vurderingsstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Byggeskadeforsikring - BBR

 • Kilde: BBR
 • Systemansvarlig: Vurderingsstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Byggeskadeforsikring - Eftersynsrapport BSFS*

 • Kilde: BSFS
 • Systemansvarlig: Bolig - og Planstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Olietanke

 • Kilde: BBR
 • Systemansvarlig: Vurderingsstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Fredede bygninger

 • Kilde: FBB
 • Systemansvarlig: Slots- og Kulturstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Slots- og Kulturstyrelsen

Flexboligtilladelse

 • Kilde: Bygnings- og Boligregistret (BBR)
 • Systemansvarlig: Vurderingsstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Kommunen 

Byggeskadefonden (BvB) - Eftersynsrapporter - Oplysningen er udgået den 7/1-2021.
(Ved fornyelse af ejendomsdatarapporter bestilt før, oplysningen udgik, kommer der til at stå: "Oplysningen er ikke tilgængelig")

Ejendomsskat (grundskyld)

 • Kilde: ESR
 • Systemansvarlig: KMD A/S
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Ejendomsskattebilletten*

 • Kilde: ESR
 • Systemansvarlig: KMD A/S
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Indefrysning af grundskyld*

 • Kilde: ESR
 • Systemansvarlig: KMD A/S
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Ejendoms- og grundværdi

 • Kilde: OIS/SVUR
 • Systemansvarlig: Vurderingsstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Vurderingsstyrelsen

Vurderingsmeddelelsen

 • Kilde: SVUR
 • Systemansvarlig: Vurderingsstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Vurderingstyrelsen

Forfalden gæld til kommunen*

 • Kilde: Kommunens debitorsystem
 • Systemansvarlig: leverandør af kommunens debitorsystem
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Huslejenævnssager

 • Kilde: Nævnsdatabasen
 • Systemansvarlig: Bolig - og Planstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Huslejenævnet i kommunen

Arbejderbolig

 • Kilde: Matrikelregistret
 • Systemansvarlig: Geodatastyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Statens Administration

Jordrente

 • Kilde: Matrikelregistret
 • Systemansvarlig: Geodatastyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Statens Administration

Statstilskud efter stormfald

 • Kilde: Matrikelregistret
 • Systemansvarlig: Geodatastyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Naturskaderådet

Zonestatus

 • Kilde: Plandata.dk
 • Systemansvarlig: Bolig- og Planstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Lokalplaner

 • Kilde: Plandata.dk
 • Systemansvarlig: Bolig- og Planstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Landzonetilladelse

 • Kilde: Plandata.dk
 • Systemansvarlig: Bolig- og Planstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Kommuneplaner

 • Kilde: Plandata.dk
 • Systemansvarlig: Bolig- og Planstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Spildevandsplaner:

 • Kloakopland
  • Kilde: Plandata.dk
  • Systemansvarlig: Bolig- og Planstyrelsen
  • Kontakt vedr. data: Kommunen
 • Udtræden af spildevandsforsyning
  • Kilde: Plandata.dk
  • Systemansvarlig: Bolig- og Planstyrelsen
  • Kontakt vedr. data: Kommunen
 • Renseklasse
  • Kilde: Miljøgis, Vandområdeplan fra 2015-2021
  • Systemansvarlig: Miljøstyrelsen
  • Kontakt vedr. data: Kommunen

Varmeforsyning

 • Kilde: Plandata.dk
 • Systemansvarlig: Bolig- og Planstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Varmeplaner

 • Kilde: Plandata.dk
 • Systemansvarlig: Bolig- og Planstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Vejforsyning

 • Kilde: CVF
 • Systemansvarlig: Vejdirektoratet
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Vejdirektoratets projekter

 • Kilde: Vejman
 • Systemansvarlig: Vejdirektoratet
 • Kontakt vedr. data: Vejdirektoratet

Hovedstadsområdets transportkorridorer

 • Kilde: Plandata.dk
 • Systemansvarlig: Bolig- og Planstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Erhvervsstyrelsen

Landsplandirektiv "Baltic Pipe" 

 • Kilde: Plandata.dk
 • Systemansvarlig: Bolig- og Planstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Erhvervsstyrelsen

Landsplandirektiv "Udviklingsområder"

 • Kilde: Plandata.dk
 • Systemansvarlig: Bolig- og Planstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Erhvervsstyrelsen

Aktuelle afløbsforhold

 • Kilde: BBR
 • Systemansvarlig: Vurderingsstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Påbud/tilladelser vedr. spildevandsforhold på ejendommen

 • Kilde: BBR
 • Systemansvarlig: Vurderingsstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Aktuel vandforsyning

 • Kilde: BBR
 • Systemansvarlig: Vurderingsstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen

 • Kilde: Jupiter-databasen
 • Systemansvarlig: GEUS
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Grundvand - Drikkevandsinteresser

 • Kilde: GRUKOS, Miljøgis
 • Systemansvarlig: Miljøstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Grundvand - Følsomme indvindingsområder

 • Kilde: GRUKOS, Miljøgis
 • Systemansvarlig: Miljøstyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Jordforureningsattest

 • Kilde: DKJord
 • Systemansvarlig: Danmarks Miljøportal
 • Kontakt vedr. data: Regionen og Kommunen

Kortlagt jordforurening

 • Kilde: DKJord
 • Systemansvarlig: Danmarks Miljøportal
 • Kontakt vedr. data: Regionen

Lettere jordforurening

 • Kilde: DAI
 • Systemansvarlig: Danmarks Miljøportal
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Påbud iht. jordforureningsloven

 • Kilde: DAI
 • Systemansvarlig: Danmarks Miljøportal
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Fredskov

 • Kilde: Matrikelregistret
 • Systemansvarlig: Geodatastyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Naturstyrelsens lokale enhed

Majoratskov

 • Kilde: Matrikelregistret
 • Systemansvarlig: Geodatastyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Naturstyrelsens lokale enhed

Beskyttet natur

 • Kilde: DAI
 • Systemansvarlig: Danmarks Miljøportal
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Internationale naturbeskyttelsesområder

 • Kilde: DAI
 • Systemansvarlig: Danmarks Miljøportal
 • Kontakt vedr. data: Naturstyrelsen og Kommunen

Landbrugspligt

 • Kilde: Matrikelregistret
 • Systemansvarlig: Geodatastyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Landbrugsstyrelsen

Fredede fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer

 • Fredede fortidsminder
  • Kilde: Fund og fortidsminder
  • Systemansvarlig: Slots- og Kulturstyrelsen
  • Kontakt vedr. data: Slots- og Kulturstyrelsen
 • Fortidsmindebeskyttelseslinjer
  • Kilde: Fund og fortidsminder
  • Systemansvarlig: Slots- og Kulturstyrelsen
  • Kontakt vedr. data: Kommunen

Skovbyggelinjer

 • Kilde: DAI
 • Systemansvarlig: Danmarks Miljøportal
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Sø- og åbeskyttelseslinjer

 • Kilde: DAI
 • Systemansvarlig: Danmarks Miljøportal
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Kirkebyggelinjer

 • Kilde: DAI
 • Systemansvarlig: Danmarks Miljøportal
 • Kontakt vedr. data: Kommunen

Klitfredningslinjer

 • Kilde: Matrikelregistret
 • Systemansvarlig: Geodatastyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Naturstyrelsens lokale enhed

Strandbeskyttelseslinjer

 • Kilde: Matrikelregistret
 • Systemansvarlig: Geodatastyrelsen
 • Kontakt vedr. data: Naturstyrelsens lokale enhed

Beskyttede sten- og jorddiger

 • Kilde: DAI
 • Systemansvarlig: Danmarks Miljøportal
 • Kontakt vedr. data: Kommunen