Praksisændring for optagelse i ejendomsmæglerregistret

Den 1. august 2011 trådte ændring praksis i kraft for godkendelse af praksis ved banker og realkreditinstitutter.

  • Opdateret 31. marts 2021

Erhvervsstyrelsen varslede i foråret 2011 en ændring for godkendelse af praksis ved banker og realkreditinstitutter.

Erhvervsstyrelsen er administrerende myndighed for ejendomsmæglerregisteret, jf. lov om formidling af fast ejendom mv. § 5.

Styrelsen behandler således ansøgninger om optagelse i registeret. Ifølge lovens § 6, stk. 1, nr. 6, skal ansøgeren bl.a. opfylde nærmere krav til praktisk kunnen vedrørende ejendomsformidling, som Erhvervsstyrelsen fastsætter.

Ifølge § 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 213 af 9. marts 2010, skal ansøgeren dokumentere at have været ansat på heltid i mindst 2 år i en ejendomsformidlingsvirksomhed med arbejdsopgaver, der kan antages at have givet praktisk kendskab til ejendomsformidling, eller gennem anden beskæftigelse at have opnået en tilsvarende praktisk kunnen...

Praksis har hidtil været, at bank- og realkreditinstitutansattes arbejdsopgaver blev godkendt på lige fod med opgaver varetaget hos en ejendomsformidlingsvirksomhed. Erhvervsstyrelsen varslede ændringen heraf i foråret 2011.

Dette skyldes først og fremmest, at ejendomsmæglerlovgivningen er en forbrugerbeskyttelseslov, som skal sikre, at der er den størst mulige sikkerhed til stede for forbrugerne, når de skal købe eller sælge deres ejendom gennem en ejendomsmægler.

Den erfaring som en bankansat opnår gennem sit normale arbejde som rådgiver for kunder, der handler eller køber fast ejendom kan ikke fuldt ud sidestilles med den erfaring en ansat person hos en ejendomsformidlingsvirksomhed opnår.

Den bankansatte opnår et kendskab til ejendomshandlens gang og til forskellige lånetyper indenfor området. Dette kan dog ikke betragtes som tilstrækkeligt i forhold til, at en person som bliver registreret ejendomsmægler, skal kunne fungere som daglig leder af et forretningssted. Det er væsentligt for forbrugerbeskyttelsen, at den person, der benytter titlen ejendomsmægler faktisk kan udføre alle aspekter i en ejendomshandel for forbrugere og/eller til forbrugere.

Bekendtgørelsen ændres ikke, men praksis ændres i forhold til godkendelse af den praktiske erfaring opnået gennem anden beskæftigelse. Dette gælder både hvad angår personer der arbejder med køb og salg af erhvervsejendomme, advokatsekretærer, ejendomsadministratorer, sagsbehandlere hos ejendomsmæglere eller i de såkaldte servicecentre samt bank- og realkreditinstitutansatte.

Praksisændringen trådte i kraft den 1. august 2011.