Sommerhus som helårsbolig

I Danmark må du som udgangspunkt kun bo i dit sommerhus i sommerhalvåret, dvs. fra 1. marts til 31. oktober. I vinterhalvåret, fra 1. november til udgangen af februar, må du ikke overnatte i dit sommerhus, bortset fra under kortvarige ferieophold. Det vil med andre ord sige, at det som udgangspunkt ikke er lovligt at bo i sommerhus året rundt. Der gælder dog få undtagelser – fx for pensionister, der har ejet sommerhuset i minimum ét år. Reglerne skal bl.a. sikre, at sommerhusområderne fastholdes som rekreative områder og forhindre, at områderne udvikler sig til parcelhuskvarterer.

 • Opdateret 21. februar 2022

Du må bo i dit sommerhus hele året, hvis du opfylder ét af følgende kriterier:

 • Hvis du har ejet dit sommerhus i ét år og tilhører en af følgende grupper: Folkepensionist, førtidspensionist, efterlønsmodtager, modtager af fleksydelse eller hvis du er 60 år eller derover og er gået på pension.
 • Hvis du har et hus, der lovligt blev anvendt til helårsbeboelse, da området blev udlagt til sommerhusområde, og retten ikke senere er bortfaldet.
 • Hvis du har fået dispensation af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori dit sommerhus ligger.

Er du pensionist, og opfylder du et af ovennævnte kriterier, så må du benytte dit sommerhus som helårsbeboelse. Din ægtefælle, samlever eller nært beslægtede har – sammen med dig – også ret til at benytte huset som helårsbeboelse.

Kommunen, hvori dit sommerhus ligger, kan i særlige tilfælde give tilladelse til, at du må benytte dit sommerhus til helårsbeboelse, selvom du ikke opfylder et af de ovennævnte kriterier. Dispensationen gives typisk til:

 • Ejere eller forpagtere af dagligvarebutikker og visse andre virksomheder, når det er nødvendigt af hensyn til virksomhedens drift.
 • Personer, der i forbindelse med erhvervelsen af ejendommen fejlagtigt af kommunen har fået oplyst, at den lovligt kunne benyttes til helårsbeboelse
 • Personer, der på grund af alvorlig sygdom og invaliditet kun kan opnå en rimelig tilværelse i sommerhuset (helbredsmæssige årsager i øvrigt giver normalt ikke dispensation).

Dispensation kan dog også gives i andre særlige tilfælde.

Du behøver ikke at søge tilladelse hos kommunen, såfremt du har ejet dit sommerhus i ét år og tilhører en af de ovenfor nævnte persongrupper.

Du behøver heller ikke at søge om tilladelse, hvis dit helårshus senere er blevet udlagt til at ligge i et sommerhusområde og retten til helårsbenyttelsen ikke senere er bortfaldet. Er du i tvivl, bør du dog spørge kommunen til råds.

Hvis du ikke falder under ét af disse to kriterier, så skal du altid søge kommunen om tilladelse til helårsbenyttelse af dit sommerhus.

Kommunerne holder nøje tilsyn med, om et sommerhus anvendes som ulovlig helårsbeboelse. Kommunen udsteder påbud til enhver, som ulovligt anvender sit sommerhus til helårsbeboelse, om at fraflytte boligen inden 14 dage og om at dokumentere fraflytningen overfor kommunalbestyrelsen.

Overholdes påbuddet ikke, anmelder kommunen sagen til politiet, og dagbøder pålægges borgeren, indtil påbuddet efterkommes.

Forbuddet mod helårsbeboelse har flere formål:

 • Det sikrer, at sommerhusområderne fastholdes som rekreative områder.
 • Det forhindrer pres for udlæg af nye sommerhusområder i værdifulde områder og ubebyggede kyststrækninger.
 • Det skal beskytte sårbare landskabstyper i og omkring sommerhusområderne mod slid.
 • Det forhindrer, at sommerhusområder udvikler sig til parcelhuskvarterer og sikrer dermed karakteren af sommerhusområder, som ønsket af flertallet af sommerhusbeboere.

Sommerhuse er ikke tiltænkt helårsbeboelse. Af den grund har mange sommerhuse mindre isolering og dårligere muligheder for ventilation end helårshuse.

Vælger du at benytte sommerhuset til helårsbeboelse, kan det derfor medføre et betydeligt energiforbrug til opvarmning og en øget risiko for dårligt indeklima med fx fugt, husstøvmider og skimmelsvamp til følge, hvilket kan udgøre en risiko for helbredet.

Dit sommerhus må ikke være i så ringe stand, at kommunen anser ophold i sommerhuset som værende forbundet med en egentlig sundheds- eller sikkerhedsrisiko.

Sommerhuset må heller ikke være nedrivningsmodent (kondemnabelt), hvilket i praksis betyder, at sommerhuset ikke må være i en tilstand, hvor kommunalbestyrelsen vil kunne nedlægge forbud mod, at huset anvendes til beboelse. Der er dog ikke krav om, at sommerhuset skal leve op til bygningsreglementets bestemmelser for helårsboliger.

Er du i tvivl om, hvorvidt dit sommerhus egner sig til helårsbeboelse, kan det være en god ide at rådføre sig med en fagmand. En fagmand kan kontrollere forholdene, som knytter sig til sundhed, energi og sikkerhed i sommerhuset og eventuelt udarbejde en tilstandsrapport, elinstallationsrapport og et energimærke, som kan være til hjælp og vejledning i forbindelse med en beslutning om at benytte sommerhuset hele året rundt.

Du skal under alle omstændigheder være opmærksom på, at du selv er ansvarlig for at vurdere, om forholdene i dit sommerhus gør det egnet til helårsbeboelse. Det kan være en vanskelig vurdering, som kan have afgørende betydning for din sundhed, sikkerhed, komfort og økonomi - navnlig hvis der er tale om et ældre sommerhus.

Det betyder også, at du ikke har ret til erstatning, hvis dit sommerhus på et senere tidspunkt erklæres uegnet til helårsbeboelse og nedrivningsmodent (kondemnabelt).

De fleste sommerhuse ligger mere isolerede end helårshuse. Overvej derfor, om der er acceptabel afstand til indkøbsmuligheder, læge, bank, posthus o.lign., og om du vil kunne trives i et øde kvarter i vinterhalvåret.

Du bør også overveje, om transportmulighederne opfylder dine behov – og din familie og venners behov, når de skal besøge dig.

Endelig bør du undersøge det sociale og tekniske serviceniveau i kommunen. Er der f.eks. gadebelysning, snerydning og renovation om vinteren?

Overvej desuden hvilke muligheder der er for at få hjælp, hvis du bliver syg, eller når du bliver ældre og måske får et dårligere helbred?