Tinglysningsafgiftsloven

Tinglysningsafgiftsloven regulerer hvor store afgifter, der skal betales til statskassen i forbindelse med tinglysning af bl.a. køb af fast ejendom.

Om loven

Loven fastsætter reglerne for afgifter til statskassen ved tinglysning af ejerskifte (skøde), pant og andre ejendomsforhold, som det er beskrevet i tinglysningsloven.

Tinglysningsafgiften består af to dele:
Et fast registreringsgebyr på kr. 1.660,- samt en variabel værdiafgift.

Pr. 1. januar 2014 er reglerne om tinglysningsafgift ændret. Hovedreglen er nu, at der skal betales 0,6 % af købesummen (oprundet til nærmeste 100) + 1.660 kr. i tinglysningsafgift, hvis der er tale om enfamilieshus – herunder ejerlejligheder, et flerfamiliehus eller et fritidshus. Det betyder, at man ved køb og salg i fri handel ikke længere tager hensyn til den offentlige vurdering, når afgiften beregnes.

Hvis ejerskiftet ikke er sket i almindelig fri handel, det vil typisk sige ved familiehandler, skal der betales tinglysningsafgift af 85 % af ejendomsværdien i henhold til den seneste offentlige vurdering + 1.660 kr. Dette gælder kun hvis købesummen er mindre end den offentlige vurdering – ellers betales der afgift af købesummen.

Ved handlen med andre typer ejendomme end de nævnte, skal der som hidtil betales afgift af den højeste beløb af henholdsvis købesummen og ejendomsvurderingen + 1.660 kr.

Ved tinglysning af pant i fast ejendom beregnes den variable afgift som 1,5 % af det pantsikrede beløb. Ved låneomlægninger skal der dog kun beregnes afgift af forskellen mellem det nye og det gamle lån.

Hvem skal betale tinglysningsafgiften?

Ligger ejendommen vest for Storebælt, er det kutyme, at skødets tinglysningsafgift deles ligeligt mellem køber og sælger.

Ligger ejendommen øst for Storebælt, er det kutyme, at køber skal betale hele tinglysningsafgiften ved tinglysning af skødet.

Afgiftsreduktion

Ved tinglysning af et pantebrev beregnes en afgift til staten på 1,5 % af lånets hovedstol. Hertil kommer en registreringsafgift på kr. 1.660.

Har sælger tinglyst pantebrev til sikkerhed for lån i ejendommen, der skal indfries i forbindelse med handlen, kan den afgift, der er er betalt på det eller de indestående lån under visse betingelser 'overføres' til købers nye lån som en besparelse for køber.

For så vidt angår lån, der er tinglyst før den 1. juli 2007, kan alene lånets restgæld bruges ved beregningen. For så vidt angår lån, der er tinglyst efter den 1. juli 2007, kan lånets hovedstol bruges ved beregningen. Dette er en fordel for dig som køber, da du således kun skal betale tinglysningsafgift på 1,5 % af forskellen mellem dit nye og sælgers gamle lån.

Det er købers advokat der, i samarbejde med købers og sælgers pengeinstitutter, skal sørge for, at køber opnår stempelrefusion.

Hvornår gælder loven

Ved alle tinglysninger, som beskrevet i tinglysningsloven.

Myndighed

Skatteministeriet

Officielt navn

Lovbekendtgørelse nr. 462 af 14/05/2007 om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder mv.