Vilkår for køb af ejendomsdatarapporten

Disse vilkår gælder for køb af en ejendomsdatarapport via denne tjeneste, som er tilgængelig på Boligejer.dk. Vilkårene gælder i tilfælde, hvor der ikke er indgået en fastkundeaftale med Erhvervsstyrelsen (ERST).

  • Opdateret 12. juni 2024

Disse vilkår gælder for køb af en ejendomsdatarapport via denne tjeneste, som er tilgængelig på Boligejer.dk. Vilkårene gælder i tilfælde, hvor der ikke er indgået en fastkundeaftale med Erhvervsstyrelsen (ERST).

Denne tjeneste udbydes af ERST. Aftaler om indhentelse af ejendomsoplysninger gennem tjenesten indgås med:

Erhvervsstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
CVR-nummer: 10150817
Telefon: 41 71 78 70
E-mail: support@ejendomsdatarapport.dk

ERST begynder at danne ejendomsdatarapporten straks efter bestillingen. Efterhånden som ejendomsrapporten bliver dannet vil de enkelte oplysninger være tilgængelige gennem tjenesten. Der udsendes en e-mail til den e-mailadresse, som bestilleren af ejendomsdatarapporten har oplyst, når den komplette rapport er tilgængelig gennem tjenesten. Ejendomsdatarapporten betragtes herefter som leveret.

Ejeren af en ejendom, identificeret vha. MitID, kan købe og dele en komplet Ejendomsdatarapport (inkl. fortrolige oplysninger) gennem denne tjeneste. Brugere af tjenesten kan endvidere købe en komplet Ejendomsdatarapport (inkl. fortrolige oplysninger) om en ejendom, som ikke ejes af brugeren, når brugeren har fået et samtykke hertil afgivet af ejeren gennem denne tjeneste. I alle andre tilfælde vil Ejendomsdatarapporten blive leveret i en version, der ikke indeholder fortrolige oplysninger.

Ved fornyelse af ejendomsdatarapporten efter pkt. 5 skal brugeren af denne tjeneste ligeledes være ejer af ejendommen eller have et gyldigt samtykke på fornyelsestidspunktet, for at den fornyede Ejendomsdatarapport vil indeholde fortrolige oplysninger.

På Boligejer.dk skal begrebet fuldmagt forstås som samtykke.

Indtil seks måneder efter bestilling af en Ejendomsdatarapport kan køberen af ejendomsdatarapporten bestille en fornyelse af rapporten gennem denne tjeneste uden yderligere betaling. 

En Ejendomsdatarapport kan maksimalt fornyes fire (4) gange inden for perioden på de seks måneder efter købet. 

En ejer af en ejendom, der har købt en Ejendomsdatarapport gennem denne tjeneste, kan dele rapporten med andre gennem tjenesten.

Brugere, der har købt en Ejendomsdatarapport om en ejendom, som brugeren ikke ejer, kan ligeledes dele rapporten med andre gennem tjenesten. Der kan dog kun deles Ejendomsdatarapporter, der indeholder fortrolige oplysninger, såfremt brugeren har modtaget samtykke hertil fra ejendommens ejer og er identificeret vha. MitID/digital signatur. Fortrolige ejendomsoplysninger kan ikke tilgås anonymt.

Ejendomsdatarapporten deles ved distribution af et link.

Der er ingen begrænsning på, hvem der kan se Ejendomsdatarapporterne med et modtaget link, og der er teknisk adgang for alle indehavere af et link til at dele oplysningerne med andre ved at videregive linket.

Prisen for de ydelser, der udbydes gennem denne tjeneste, fremgår af Boligejer.dk. De oplyste priser på hjemmesiden tillægges ikke særskilte leveringsomkostninger, betalingskortgebyrer, afgifter eller øvrige omkostninger i tjenesten. ERST hæver betalingen for en Ejendomsdatarapport på det valgte betalingskort, når ERST begynder at danne ejendomsdatarapporten og stiller de første oplysninger heri til rådighed gennem tjenesten, jf. i øvrigt pkt. 3.

ERST begynder at danne Ejendomsdatarapporten straks efter bestillingen, og der er ingen fortrydelsesret for køberen af denne specialtilpassede ydelse

Erhvervsstyrelsen (ERST) har udviklet og driver systemet bag ejendomsdatarapporten.

Ejendomsdatarapporten indeholder oplysninger fra en række registre og myndigheder. ERSTs opgave er alene at indsamle og videregive oplysningerne som de foreligger. ERST indestår ikke for oplysningerne. Disse vilkår har ikke til hensigt at påvirke adgangen til at gøre krav gældende overfor tredjepart efter dansk rets almindelige regler, herunder overfor myndigheder, virksomheder og privatpersoner.

ERST kan ikke ifalde et økonomisk ansvar for manglende adgang til Ejendomsdatarapporten, begrænset tilgængelighed af ejendomsoplysninger eller manglende funktionalitet i løsningen. Det gælder uanset, om disse forhold kan tilskrives ERST, eller nogen som ERST er ansvarlig for, eller om ERST, eller nogen som ERST er ansvarlig for, er vidende om et sådan forhold.

Parternes forpligtelser i henhold aftaler om køb af ejendomsdatarapporter suspenderes ved force majeure. ERST er ikke ansvarlig for forhold, der ligger uden for ERSTs kontrol, herunder strejke og lockout, som ERST ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning eller burde have undgået eller overvundet.

ERST kan ikke gøres ansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab samt følgeskader.

Aftalen med ERST om køb af en Ejendomsdatarapport er undergivet dansk ret. Hvis tvister i forbindelse med aftalen ikke kan løses ved forhandlinger mellem parterne, er hver af parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelserne afgjort endeligt ved Københavns Byret, i det omfang dansk ret ikke er til hinder herfor.

dokument-test2 Se også