6. Overdrag boligen til køber

  • Opdateret 7. februar 2022

6. Overdrag boligen til køber

Når handlen er endelig, går den berigtigende advokat eller ejendomsmægler i gang med at gøre skødet klar til underskrift og indhenter bilag til brug for refusionsopgørelsen.

Nu resterer der kun, at du fysisk overdrager nøglerne til boligen til køber på overtagelsesdagen. Sideløbende tinglyses skødet, og der udarbejdes en refusionsopgørelse.

Du har som sælger pligt til at vedligeholde ejendommen frem til den aftalte overtagelsesdag. På overtagelsesdagen skal boligen i henhold til købsaftalen være ryddeliggjort, og du skal være fraflyttet boligen. Det er en god idé også at aflevere boligen rengjort.

Du kan vælge at lade din ejendomsmægler stå for selve nøgleoverdragelsen. Normalt mødes mægler med køber på ejendommen på overtagelsesdagen, og der foretages i fællesskab aflæsning af forbrugsmålere, fx vedrørende vand, varme og el. Mægleren noterer de aflæste tal på et skema og fremsender skemaet til forsyningsselskaberne. Herefter afregnes forbruget pr. overtagelsesdagen overfor sælger i forhold til de indbetalte acontobeløb.

Husk at du skal aflevere alle nøgler til ejendommen. Har du instruktionsbøger, manualer, garantibeviser o. lign til hårde hvidevarer eller øvrige apparater, skal du også give dem til køber eller din ejendomsmægler.

Nøgleoverdragelse før tid?

I praksis er der ofte et ønske om og behov for at overdrage nøglerne til boligen til køber, førend den aftalte overtagelsesdag er passeret. Der kan ske det, at når overtagelsesdagen nærmer sig, bliver parterne fx enige om, at boligen ikke skal stå tom i længere tid, og at man derfor lige så godt kan lade køber flytte ind. Det aftales således ofte, at sælger overdrager nøgler til køber eksempelvis et par uger inden den aftalte overtagelsesdag, og der er intet til hinder for en sådan aftale.

I forbindelse med en sådan aftale fastholdes den oprindelige overtagelsesdag som den dag, da køber skal deponere den kontante købesum i sælgers bank. Man kalder den oprindeligt aftalte overtagelsesdag for den juridiske overtagelsesdag. Der skal altså ikke ske ændringer i aftalen vedrørende realkreditlån, banklån og betaling af købesummen, selvom man aftaler en tidligere overdragelse.

Derimod vil en række andre forhold blive påvirket af aftalen om en tidligere dispositionsdag. Risikoen for ejendommen overgår til køber fra det tidspunkt, da køber får rådighed over ejendommen. Dette betyder, at køber skal tegne forsikringer fra dette tidspunkt. Ligeledes overgår vedligeholdelsespligten på boligen til køber fra dispositionsdagen, og køber skal naturligt nok afholde udgifter til boligens forbrug, herunder udgifter til el, vand og varme, fra dispositionsdagen.

Refusionsopgørelsen er et regnskab over ejendommens løbende udgifter med overtagelsesdagen som skæringsdag. Udgifter der vedrører perioden før overtagelsesdagen påhviler sælger, mens udgifter der vedrører perioden efter overtagelsesdagen påhviler køber.

Det er oftest køber – dvs. købers rådgiver – der udarbejder refusionsopgørelsen. Det fremgår af købsaftalen, hvem der er ansvarlig for dette. Det aftales normalt, at refusionsopgørelsen skal være udarbejdet senest 15 - 30 dage efter overtagelsesdagen.

For de fleste forbrugsudgifter foretages der afregning mellem sælger og forsyningsselskabet direkte. En undtagelse er oliebeholdning for ejendomme med olietank. Der aflæses olie på overtagelsesdagen og beløbet beregnes og medtages over refusionsopgørelsen. Sælgers betaling af halvdelen af evt. ejerskifteforsikringspræmie medtages også.

Frigivelse af købesummen

Hvis skødet er anmærkningsfrit på overtagelsesdagen, vil du få frigivet købesummen til din disposition på dette tidspunkt. At skødet er anmærkningsfrit betyder, at din bank har fået aflyst dine pantehæftelser af tingbogen. Er pantehæftelserne ikke aflyst på overtagelsesdagen, må du vente med at få dine penge, indtil det er tilfældet. Dette gælder dog ikke, hvis din bank garanterer overfor køber, at banken vil aflyse pantet. I så fald er der mulighed for at aftale, at købesummen kan frigives straks på overtagelsesdagen.

Når du flytter fra en bolig til en anden, skal du meddele flytning til bl.a. folkeregistret, dit forsikringsselskab og grundejerforeningen. Du har pligt til at rette henvendelse til folkeregistret herom senest 5 dage efter flytningen.

Folkeregisterflytning kan foretages digitalt på Borger.dk. Her kan du også skifte læge.

Meld flytning til folkeregister og post

Supplerende artikler