Rådgivergodkendelse – rådgiverforbehold

Når du som køber modtager en købsaftale fra en ejendomsmægler, er der normalt et såkaldt ”advokatforbehold” eller ”rådgiverforbehold” skrevet ind i købsaftalens vilkår. Det indebærer, at din underskrift på købsaftalen er betinget af, at din advokat eller anden rådgiver godkender handlen, normalt indenfor en frist på 3-5 dage. Rådgiverforbeholdet kan således supplere den lovbestemte fortrydelsesret for køber.

  • Opdateret 16. februar 2022

Med et rådgiverforbehold har du som køber mulighed for at ændre i købsaftalens vilkår, - selvfølgelig under forudsætning af, at sælger kan godkende ændringerne. Du har også mulighed for med rådgiverens mellemkomst at trække dit købstilbud tilbage. Et rådgiverforbehold fungerer på den måde som en gratis fortrydelsesret for køber.

Hvis sælger eller mægler ikke modtager indsigelser fra købers rådgiver inden fristens udløb, og hvis sælger har underskrevet købsaftalen, bliver køber bundet af købsaftalen på de vilkår, som mægler har sat ind. For at ændre disse vilkår kræver det med andre ord en aktiv handling fra advokatens side inden fristens udløb.

Det er normalt sælger eller sælgers ejendomsmægler, der udarbejder et udkast til købsaftale, som sendes til køber og købers advokat sammen med ejendommens dokumenter.

Du har som køber mulighed for at få indsat de forbehold eller tillægsvilkår, som du ønsker eller har brug for at have med i handlen. Det kan være, at fx advokatens rådgivning fører til, at der skal stilles særlige betingelser eller foretages yderligere undersøgelser af ejendommen, fx med din egen bygningssagkyndige. Det kan også være, at du har brug for mere tid til at få finansieringen på plads, så der skal laves en fristforlængelse. Det er der mulighed for at stille krav om, hvis du har et rådgiverforbehold med i købsaftalen.

Køber bør altid sikre sig, at der indsættes et rådgiverforbehold i købsaftalen, inden køber underskriver. Det er vigtigt, fordi det er en forudsætning for, at køber med sin egen rådgiver kan få gennemgået købsaftalen og alle handlens dokumenter, inden køber bliver bundet af aftalen. Hvis der ikke er indsat et sådant forbehold, kan køber som alternativ undlade at underskrive købsaftalen, inden handlen er godkendt af købers advokat eller anden rådgiver.

Den formulering, der normalt anvendes af ejendomsmæglerne i købsaftalen, lyder således:

”Nærværende handel er fra købers side betinget af, at dennes rådgiver, jf. købsaftalen afsnit 10, godkender handlen i sin helhed. Indsigelser skal være sælgers ejendomsmægler skriftligt i hænde senest kl. 16, 5 hverdage efter købsaftalen er underskrevet af begge parter. Såfremt indsigelser ikke er fremkommet inden fristens udløb, er handlen bindende for køber, bortset fra eventuel fortrydelsesret efter Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. Der skal for god ordens skyld gøres opmærksom på, at fortrydelsesfristen efter loven løber sideløbende med indsigelsesfristen efter nærværende bestemmelse.”

Med den almindelige formulering er der således ikke noget krav om, at rådgiveren skal begrunde sin ændring af vilkårene eller sin eventuelt manglende godkendelse af handlen.

OBS

Vær opmærksom på, at formuleringen af forbeholdet kan variere. Det kan fx være, at fristen allerede løber fra købers underskrift. Vær også opmærksom på, at fristen kan være kortere end 5 hverdage.

Hvis du som køber har underskrevet købsaftalen med rådgiverforbehold, og fristen er tæt på at udløbe, har du mulighed for at bede din rådgiver om at få udsat fristen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at fristen vedrørende rådgiverforbehold løber parallelt med fristen for den lovbestemte fortrydelsesret.

Når en ejendom hovedsageligt er bestemt til beboelse for køberen, kan køber fortryde sit køb.

Hvis sælger endnu ikke har underskrevet købsaftalen, kan køber blot meddele sælger, at han tilbagekalder sit tilbud, hvilket er gratis for køber, da der ikke endnu foreligger en endelig aftale.

Har sælger skrevet under på købsaftalen, og er advokatforbeholdet udløbet, kan køber fortryde, hvis han senest 6 hverdage efter aftalens indgåelse giver sælger besked herom. Fristen regnes fra det tidspunkt, da køber har fået at vide, at sælger har underskrevet købsaftalen.

Meddelelsen om fortrydelse skal være kommet frem (ikke nødvendigvis læst) til sælger eller dennes repræsentant inden fristens udløb, og der skal tillige inden samme frists udløb betales en godtgørelse på 1 % af købesummen.

Hvem gør hvad

Det er sælger, der orienterer køber om fortrydelsesretten, og køber skriver under på, at han er informeret herom.

OBS

Det er vigtigt, at du som køber får givet meddelelse til sælger om din fortrydelse af købet, inden udløbet af fristen, og at du tillige betaler godtgørelsen på 1 % inden for samme frist. I modsat fald er du bundet af købet. Du skal også straks tilbagelevere boligen til sælger. Hvis du ønsker at fortryde, er det en god idé straks at søge professionel rådgivning.