Advokatrådgivning

Mange advokater har kendskab til køb og salg af bolig, men da der ofte sker nyt inden for lovgivning og praksis på området, er det en god idé at søge rådgivning hos en advokat, der er specialiseret i bolighandler. Boligadvokatens opgaver består i at rådgive dig og sørge for, at du opnår de bedst mulige vilkår samt at bistå dig, så du kommer trygt igennem bolighandlen. Endvidere skal boligadvokaten sørge for, at købsaftalens vilkår bliver opfyldt, og at handlen bliver registreret hos myndighederne.

De fleste ejendomsmæglere er enige om, at det er nødvendigt for køber at antage en boligadvokat i forbindelse med købet, og mange mæglere forlanger det.

 • Opdateret 16. februar 2022

Advokatens forpligtelser

En advokat er en uvildig rådgiver, som har pligt til udelukkende at varetage dine interesser. En advokat må derfor aldrig rådgive både køber og sælger i samme handel. Advokaten må ikke modtage provision fra realkreditinstitutter, banker, forsikringsselskaber og lignende. Du kan derfor være sikker på, at advokatens rådgivning er uafhængig.

Nogle advokater arbejder også som ejendomsformidlere og tilbyder de samme ydelser som ejendomsmæglere. Hvis en advokat også udfører den slags opgaver, er vedkommende optaget i ejendomsmæglerregistret.

Mange advokater tager i dag en fast pris for at gennemføre en ejendomshandel. Du kan med fordel indhente priser fra forskellige advokater. Hvis en advokat er dyrere end de andre, så bed vedkommende forklare, hvad du får for den højere pris. Ofte skyldes prisforskelle, at der er rådgivning med i ydelsen hos nogle, mens andre kun udarbejder skøde og refusionsopgørelse.

Advokaten er forpligtet til at give klienten oplysning om de vigtigste elementer i advokatens bistand og størrelsen af honoraret, eller alternativt angive måden, det vil blive beregnet på. Over for forbrugere skal advokaten afgive disse oplysninger af egen drift, og det skal ske skriftligt.

En specialiseret boligadvokat vil typisk rådgive dig om de juridiske, skattemæssige og økonomiske konsekvenser af dit boligkøb. Endvidere vil advokaten gennemgå ejendommens dokumenter og undersøge fx, om der er ulovlige bygninger, om der er en lokalplan, der kan få indflydelse på ejendommens værdi eller anvendelse, og om der foreligger de nødvendige myndighedstilladelser.

Det er vigtigt, at du oplyser advokaten om eventuelle særlige forhold ved boligen, som ikke fremgår af ejendommens dokumenter, men som kun kan identificeres ved tilstedeværelse i boligen. Det kan fx være tilfældet, hvis du har opdaget en skade, som ikke fremgår af tilstandsrapporten. Det kan også være, at der er en særlig udsigt fra lejligheden, som du ønsker at bevare. Her kan advokaten rådgive dig om dine rettigheder og hjælpe med at sikre dem.

Advokaten vil typisk yde rådgivning om følgende forhold:

 • Boligens pris og uafhængig økonomisk rådgivning
 • Finansiering og kurssikring
 • Købsaftalens eller entreprisekontraktens indgåelse
 • Fortrydelsesret og advokatforbehold
 • Huseftersynsordningen og tilstands- og elinstallationsrapport
 • Boligens forsikringer – dækningsomfang og tegning af ejerskifteforsikring
 • Boligens energi- og miljøforhold
 • Servitutter, byrder og hæftelser
 • Eventuelle mangler ved ejendommen
 • Boligsikring og skatteforhold ved forældrekøb

Ofte kan det være relevant i forbindelse med bolighandlen tillige at drøfte familieretlige forhold i forbindelse med dit ejendomskøb, herunder om der eventuelt er behov for at oprette testamente, ægtepagt eller samejekontrakt.

Udover selve rådgivningen vil advokaten typisk tilbyde at forhandle vilkårene for køber og sørge for, at de nye vilkår bliver indsat i købsaftalen.

Endelig vil det være advokatens opgave at bistå med berigtigelsen af handlen. Berigtigelse vil sige, at handlen bliver gennemført i praksis. Det omfatter blandt andet tinglysning af skødet og udarbejdelse af refusionsopgørelse. Det er på Sjælland og særligt i Hovedstadsområdet normalt købers rådgiver, der står for dette. I Jylland og på Fyn er der mange steder kutyme for, at det er sælgers rådgiver, der udfører dette. Hvis det er aftalt, at det er ejendomsmægleren eller en anden, der forestår berigtigelsen, skal din advokat kontrollere, at det går rigtigt til.

Advokaten vil i den forbindelse:

 • udarbejde eller kontrollere skødet og sørge for eller påse, at det bliver tinglyst
 • håndtere eller kontrollere sagsgangen i forhold til sælger og dennes rådgiver, banker og realkreditinstitutter samt offentlige myndigheder (primært tinglysningsretten og kommunen)
 • udarbejde eller kontrollere refusionsopgørelse
 • frigive eller kontrollere frigivelse af købesummen til sælger, når skødet er tinglyst uden anmærkninger

I visse dele af landet er der tradition for, at advokaten sideløbende med ejendomsmæglernes arbejde hjælper sælger med de mere juridiske og formelle aspekter af salget.

Du kan bruge en advokat til at:

 • udarbejde en salgsopstilling
 • indhente alle de nødvendige dokumenter (f.eks. byggetilladelser, servitutter, tingbogsattest og andre oplysninger til brug for handlens gennemførelse)
 • forhandle med interesserede købere
 • udarbejde en købsaftale
 • forestå berigtigelsen af handlen. ”Berigtigelse” vil sige, at handlen bliver gennemført i praksis. Det omfatter blandt andet tinglysning af skødet og udarbejdelse af refusionsopgørelse. Det er på Sjælland og særligt i Hovedstadsområdet normalt købers rådgiver, der står for dette. I Jylland og på Fyn er der mange steder kutyme for, at det er sælgers rådgiver. Hvis det er aftalt, at det er ejendomsmægleren eller en anden, der forestår berigtigelsen, skal købers advokat kontrollere, at det går rigtigt til
 • rådgive dig om kurssikring og indfrielse af lån i din bolig

Du bør anvende en advokat eller anden professionel rådgiver til at udarbejde købsaftale og forestå berigtigelse, hvis du sælger din bolig som selvsalg. Advokaten har også en ansvarsforsikring, som dækker, hvis der sker fejl i forbindelse med rådgivningen og berigtigelsen.

Du kan klage, hvis du har lidt et tab på grund af forkert eller manglende rådgivning fra din professionelle rådgiver. Du kan også klage, hvis du mener, at rådgiveren har ydet for lidt i forhold til prisen. Din klage kan føre til erstatning eller nedslag i rådgiverens honorar.

Alle advokater i Danmark har pligt til at være medlem af Advokatsamfundet og til at tegne ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dækker, hvis advokaten begår fejl i forbindelse med sit arbejde for dig som klient. Forsikringen kan dække tab, som rådgiverne har forårsaget under bolighandlen.

Klager over advokaters rådgivning sendes til:

Advokatnævnet,
Kronprinsessegade 28,
1306 København K.

Links til yderligere information