Ændring af ikke-varige kolonihaveområder til varige

Det er blevet muligt for ejere af kolonihaveområder at ændre områdets status fra ikke-varigt kolonihaveområde til varigt kolonihaveområde - blot ved at meddele at området skal være varigt.

  • Opdateret 16. februar 2024

Sådan gør du

Hvis du ejer et ikke-varigt kolonihaveområde, kan du meddele Plan- og Landdistriktsstyrelsen, at området skal være varigt ved at udfylde og underskrive en indberetningsblanket:

Indsend den underskrevne blanket til Plan- og Landdistriktsstyrelsen pr. e-mail eller almindelig post. Adresserne finder du på sidste side af blanketten.

Angiv på blanketten, fra og med hvilken dato kolonihaveområdet skal have status som varigt. Hvis du ikke angiver noget, vil kolonihaveområdet have status som varigt fra og med datoen for modtagelsen af meddelelsen i Plan- og Landdistriktsstyrelsen, forudsat meddelelsen er fyldestgørende.

Det er kun ejeren af et ikke-varigt kolonihaveområde, som kan meddele Plan- og Landdistriktsstyrelsen, at området skal være et varigt kolonihaveområde. Lejere og andre brugere har ikke denne mulighed.

Hvis kommunalbestyrelsen har givet dispensation til statusoverførelse af varige kolonihaveområder til ikke-varige, skal ejer af haveforeningen også henvende sig til Plan- og Landdistriktsstyrelsen med oplysning herom.

Er mit kolonihaveområde ikke-varigt?

Listen kan være mangelfuld. En kommune bør tjekke, om kolonihaver beliggende i kommunen fortsat bør stå på listen. Hvis der er sket ændringer, bedes kommunen melde dette til planloven@plst.dk

Hvad indebærer det, at mit koloniområde bliver varigt?

Hvis du indmelder et ikke-varigt kolonihaveområde som varigt, betyder det bl.a., at kolonihaveområdet kun kan nedlægges med tilladelse fra kommunalbestyrelsen, og kun hvis

1) væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen

2) der inden området ryddes, tilvejebringes et nyt kolonihaveområde, som kan erstatte det område, der nedlægges, jf. kolonihavelovens § 4.

Meddelelsen om, at et ikke-varigt kolonihaveområde skal være varigt, er bindende for ejeren og alle fremtidige ejere fra og med datoen for modtagelsen af meddelelsen i Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Kolonihaveområdet vil altså ikke på et senere tidspunkt kunne opnå status som ikke-varigt igen.