Boligareal i BBR og tinglyst boligareal

Der er flere forskellige arealbegreber, som du skal være opmærksom på ifm. salgsopstillingen i en bolighandel.

  • Opdateret 11. oktober 2022

BBR står for Bygnings- og Boligregistret. BBR-meddelelsen indeholder kommunens oplysninger om ejendommen, sådan som ejeren af ejendommen har oplyst det til kommunen. Du har som boligejer ansvar for, at BBR altid er opdateret i overensstemmelse med de faktiske forhold. Du kan gratis hente BBR-meddelelse på alle ejendomme under ’Ejendomsdata’ her på Boligejer.

Størrelsen på et parcelhus, et rækkehus og en ejerlejlighed bliver i annoncer og salgsopstillinger normalt oplyst med boligarealet fra BBR, der er et såkaldt bruttoareal. Det betyder, at boligens areal er opgjort ved at måle vandret på ydersiden af ydervæggene i gulvplan. Dertil lægges ved ejerlejligheder andelen af fælles adgangsarealer, såsom opgangsareal.

Ved tagetager, som ofte har begrænsende lodrette vægge (skunkvægge), foretages opmålingen 1,5 meter over færdigt gulv til ydersiden af tagbeklædningen. Dette sker lettest ved, at man på en byggeteknisk tegning tegner en linje 1,5 meter over gulvet i tagetagen. Der, hvor linjen skærer den udvendige tagflade, har man yderbegrænsningen for tagetagens areal. Kviste måles ligeledes til ydersiden af ydervæggene i måleplan 1,5 meter over færdigt gulv.

Ved villaer og huse er et eventuelt kælderareal også anført, men dette areal hører normalt ikke med til boligarealet. I forbindelse med et salg eller ved køb af bolig, er det vigtigt at sikre sig, at oplysningerne i BBR stemmer overens med de faktiske forhold. Du skal derfor både som køber og som sælger læse BBR-meddelelsen grundigt igennem for at sikre dig, at den giver en korrekt beskrivelse af boligen. Er der tvivl om arealerne er korrekt angivet, kan det være en god idé at få foretaget en opmåling af en landinspektør.

For ejerlejligheder skal også det tinglyste boligareal oplyses i salgsopstillingen. Det tinglyste boligareal stammer fra en landinspektørs opmåling, da ejendommen blev opdelt i ejerlejligheder. Det tinglyste boligareal opgøres på yderside af ydervægge og til midten af skillevægge mod nabolejligheder. Den væsentligste forskel mellem det tinglyste boligareal og boligarealet i BBR er, at BBR’s boligareal opgøres med andele af eventuelle adgangsarealer, hvorimod det tinglyste boligareal opgøres uden. Det tinglyste boligareal fremgår af tingbogsattesten og ejerlejlighedskortet.

Et tredje mål, der indimellem anvendes i salgsmateriale, er nettoarealet. Ved nettoarealet forstås normalt det indvendige gulvareal i samtlige rum. Der findes ikke en lovreguleret definition eller faglig standard for beregning af nettoarealet. Man skal være opmærksom på om f.eks. indbyggede skabe, radiatorskjulere o.lign. medregnes eller ej. Det tinglyste boligareal og BBR’s boligareal vil således altid være større end nettoarealet, idet væggene medregnes. Nettoarealet findes ikke i BBR eller andre offentlige registre.

Endelig er der det arealbegreb, der kaldes vægtet areal. Det er en beregningsmodel, som vurderingsmyndighederne anvender ved sammenligning og værdiansættelse af boliger. Det er kendetegnet ved, at også sekundære bygningsdele, såsom kældre, udhuse m.m., medregnes, om end med mindre vægt, fremfor at det alene er boligarealet, der angives. Som hovedregel vægtes boligareal i stueplan med 100% af arealet, udnyttet tagetage med 90%, kælder med 40%, fritliggende garage med 25%, udestue med 15% m.m. Procentsatserne varierer alt efter boligtype og beliggenhed i landet.

Begrebet anvendes i boligannoncer, og kvadratmeterprisen er typisk beregnet på baggrund af det vægtede areal.

En lejligheds fordelingstal er normalt baseret på lejlighedens andel af det samlede areal i hovedejendommen. Fordelingstallet er afgørende for, hvor stor en del af ejerforeningens udgifter – og eventuelle indtægter – som hver ejerlejlighed skal bære. En stor lejlighed betaler derfor normalt en større andel af ejerforeningens fællesudgifter end en mindre lejlighed i samme ejerforening. Ligeså har fordelingstallet betydning for lejlighedens relative andel af ejerforeningens grund og fælles bygningsbestanddele.

På generalforsamlinger har fordelingstallet også betydning ved afstemning, idet fordelingstallet hænger sammen med de personlige stemmer. Der ses dog undtagelser til det ovenstående om lejligheder og fordelingstal, så læs altid ejerforeningens vedtægter grundigt igennem.

Links til yderligere information

BBR's arealvejledning kan du finde på bbr.dk/vejledning under "Ofte stillede spørgsmål" > "Hvordan måler jeg arealerne op?".