BBR-loven

BBR-loven sætter rammerne for bygnings- og boligregistret, regler for areal, adressering og skiltning, og koordinering og videregivelse af ejendomsdata.

Om loven

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med data om alle landets bygninger og boliger. Registret opdateres løbende af kommunerne, især i forbindelse med byggesagsbehandlinger.

Loven om BBR regulerer BBRs virksomhed, som er at

  • indeholde grunddata om bygnings- og boligforhold samt tekniske anlæg m.v.,
  • entydig registrering af alle bygninger, bolig- og erhvervsenheder – herunder også, hvordan tekniske anlæg og tekniske enheder m.v. og de dertil knyttede adressebetegnelse registreres
  • stille data til rådighed for offentlige myndigheder, borgere og virksomheder.

Oplysningerne i BBR dækker bl.a. areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer, årlig leje m.v. Oplysningerne i BBR skal afspejle de faktiske, fysiske forhold, altså også forhold, der eventuelt ikke er godkendte.

Oplysningerne i BBR anvendes både af de statslige, regionale og kommunale myndigheder samt af forsyningsselskaber og private virksomheder, som f.eks. ejendomsmæglere og realkreditinstitutter.

Hvornår gælder loven?

Loven gælder alle boliger og bygninger i Danmark.

Hvis du ejer fast ejendom, har du pligt til at indberette korrekte oplysninger til BBR via kommunen. Som ejer skal du bl.a. indberette

  • når du søger om byggetilladelse, eller anmelder byggeri, hvortil der ikke kræves byggetilladelse
  • når et byggeri, der kræver byggetilladelse eller som skal anmeldes, sættes i gang, fuldføres eller bliver taget i brug
  • når brugen af bygninger, boliger, erhvervsenheder eller de i BBR optagne tekniske anlæg, ændres
  • når installationsforhold m.v. ændres uden byggesagsbehandling
  • når anmeldelse om opdeling af en tidligere opført bygning i ejerlejligheder indleveres til tinglysning,
  • når eksisterende bolig- eller erhvervsenheder tillades sammenlagt,
  • når ejeren bliver opmærksom på fejl eller mangler i oplysningerne.

Myndighed

SKAT

Officielt navn

Bekendtgørelse af lov nr 1080 af 05/09/2013 om bygnings- og boligregistrering