Boligreguleringsloven

Loven regulerer bl.a. benyttelsen af boligen – fx som helårsbolig, flexbolig eller til fritidsformål. Loven indeholder udlejningsregler og regler for sammenlægning eller nedlæggelse af bolig, men loven gælder ikke i alle kommuner.

  • Opdateret 14. februar 2022

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

LBK nr 929 af 04/09/2019

Myndighed: Indenrigs- og Boligministeriet, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Hvornår gælder loven: Boligreguleringsloven gælder i dag i de fleste kommuner, men det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvorvidt loven skal finde anvendelse.
Er du i tvivl, om boligreguleringsloven finder anvendelse i din kommune, så spørg kommunen.

Link: Boligreguleringsloven

Om loven

Hvis loven finder anvendelse i din kommune, betyder det blandt andet, at der gælder særlige regler vedrørende størrelsen af den leje, som en udlejer må forlange – den såkaldte omkostningsbestemte leje. Loven indeholder også regler om forbedringer og vedligeholdelse af lejemålet, huslejenævn og sammenlægning af boliger.

Loven regulerer også hvorledes en bolig må benyttes (fx helårsbeboelse eller fritidsformål), og hvornår boliger må nedlægges eller sammenlægges.

Flexbolig-ordningen

Flexbolig-ordningen blev indført ved lov i april 2013.

Med lovændringen er boligreguleringslovens § 50, stk. 2, blevet præciseret således, at kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til, at ejeren af en helårsbolig kan benytte boligen til fritidsformål og på et senere tidspunkt vende tilbage til helårsbeboelse uden yderligere ansøgning om samtykke fra kommunalbestyrelsen.