Ejendomsdata

Nybølle Gadekærsvej 16, 2765 Smørum

Ejendomsværdi 2022

8.100.000

Salgspris 15-06-2023

21.750.000

Kvadratmeterpris

67.130

Boligareal

324 m2Beliggenhed
Nybølle Gadekærsvej 16
Ejendommens adresse, dvs. vejnavn, husnummer (evt. bogstav), etage og side/dørnummer.
Ejerlav
Nybølle By, Smørum
Betegnelse for det ejerlav, hvor matrikelnummeret ligger. Om ejerlav… Hele Danmark er inddelt i ejerlav (ca. 9000), som hvert omfatter et eller flere matrikelnumre. Et ejerlav er et geografisk afgrænset område, som kan være en landsby og dens jorder, en hovedgård eller en bestemt del af et sogn. Et ejerlav kan også være et kvarter i Københavns Kommune Et ejerlav har både et navn og et nummer. Ejerlavsnummeret giver sammen med matrikelnummeret en entydig identifikation af et areal.
Matrikelnummer
4a
Et nummer og evt. et bogstav der tilsammen identificerer matriklen (jordstykket) inden for et ejerlav. En ejendom kan godt bestå af flere matrikelnumre.
Ejendomsnummer
1293
Nummer der identificerer den enkelte ejendom inden for kommunen. Når ejendomsnummeret kombineres med kommunenavn eller nummer identificerer det entydigt den enkelte ejendom på landsplan (kombinationen af ejendoms og kommunenummer omtales ofte som BBR-nummeret).
Moderejendomsnummer
0
Ejendomsnummeret for moderejendommen. Oplysningen findes kun hvis ejendommen er opdelt i ejerlejligheder. En moderejendom er den hovedejendom som en ejerlejlighed fysisk er beliggende i, og som den er registreret under i Bygnings- og Boligregistret (BBR).
Ejendommen benyttes til
Landbrug, bebygget, mindst 0,55 Ha.
Hvad ejendommen blev anvendt til ved vurderingen af ejendommen.
Ejerforhold
Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)
Angiver hvilken ejerform der er på ejendommen.
Antal ejere
1
Det samlede antal ejere der er registreret på ejendommen.
Ejers navn
Cufadan Ejendomme Landbrug 2 ApS
Navnet på ejeren eller ejerne af ejendommen. Navnet vises ikke, hvis ejeren har navne- og adressebeskyttelse.
Skødedato
11-07-2023
Viser den dato, hvor skødet blev skrevet under.

Hjælp og forklaringer