Ejendomsdata

Søren Møllers Gade 26, 8900 Randers C

Ejendomsværdi 2022

4.950.000

Salgspris 16-05-2002

2.687.680

Kvadratmeterpris

2.718

Boligareal

989 m2Beliggenhed
Søren Møllers Gade 26
Ejendommens adresse, dvs. vejnavn, husnummer (evt. bogstav), etage og side/dørnummer.
Ejerlav
Randers Bygrunde
Betegnelse for det ejerlav, hvor matrikelnummeret ligger. Om ejerlav… Hele Danmark er inddelt i ejerlav (ca. 9000), som hvert omfatter et eller flere matrikelnumre. Et ejerlav er et geografisk afgrænset område, som kan være en landsby og dens jorder, en hovedgård eller en bestemt del af et sogn. Et ejerlav kan også være et kvarter i Københavns Kommune Et ejerlav har både et navn og et nummer. Ejerlavsnummeret giver sammen med matrikelnummeret en entydig identifikation af et areal.
Matrikelnummer
931
Et nummer og evt. et bogstav der tilsammen identificerer matriklen (jordstykket) inden for et ejerlav. En ejendom kan godt bestå af flere matrikelnumre.
Ejendomsnummer
18383
Nummer der identificerer den enkelte ejendom inden for kommunen. Når ejendomsnummeret kombineres med kommunenavn eller nummer identificerer det entydigt den enkelte ejendom på landsplan (kombinationen af ejendoms og kommunenummer omtales ofte som BBR-nummeret).
Moderejendomsnummer
0
Ejendomsnummeret for moderejendommen. Oplysningen findes kun hvis ejendommen er opdelt i ejerlejligheder. En moderejendom er den hovedejendom som en ejerlejlighed fysisk er beliggende i, og som den er registreret under i Bygnings- og Boligregistret (BBR).
Ejendommen benyttes til
Beboelsesejendom
Hvad ejendommen blev anvendt til ved vurderingen af ejendommen.
Ejerforhold
Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent­skab)
Angiver hvilken ejerform der er på ejendommen.
Antal ejere
1
Det samlede antal ejere der er registreret på ejendommen.
Ejers navn
Apart Ejendomme 11 -A-1 A/S
Navnet på ejeren eller ejerne af ejendommen. Navnet vises ikke, hvis ejeren har navne- og adressebeskyttelse.
Skødedato
04-06-2002
Viser den dato, hvor skødet blev skrevet under.

Hjælp og forklaringer