Fremleje af lejlighed under udlandsophold

  • Opdateret 25. juni 2020

Spørgsmål

Hej

Jeg har søgt arbejde i England, hvor jeg havde påtænkt at bo i 1-2 år, dog bor jeg i en lejelejlighed, som jeg ikke vil miste.

Er det muligt at bibeholde lejeboligen, eventuelt ved at "flytte sammen", med en anden på papiret, hvorefter at jeg fraflytter lejligheden, men optager den igen 1-2 år efter?

Svar

Kære Spørger

Du har ret til at fremleje lejligheden på visse betingelser, bl.a. at der skal udarbejdes en skriftlig fremlejekontrakt og du skal kunne opfylde nedenstående i lejeloven:

§ 70

En lejlighed, der udelukkende er udlejet til beboelse, har lejeren ret til at fremleje i indtil 2 år, når lejerens fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse el.lign.

Stk. 2.
Udlejeren kan modsætte sig fremlejeforholdet, når a)ejendommen omfatter færre end 13 beboelseslejligheder, eller
b) det samlede antal personer i lejligheden vil overstige antallet af beboelsesrum, eller
c) udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet.

Stk. 3.
Udlejeren skal modsætte sig fremlejeforholdet, hvis lejligheden vil blive beboet af flere end 2 personer pr. beboelsesrum, jf. lov om midlertidig regulering af boligforholdene § 52 a, stk. 1. Undlader udlejeren dette, straffes udlejeren med bøde. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 1.-3. pkt. gælder alene i kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at lov om midlertidig regulering af boligforholdene §§ 52 a-c skal gælde og kun i de tilfælde, hvor udlejeren har meddelt kommunalbestyrelsen, at disse regler skal gælde i udlejerens ejendomme.

Stk. 4. § 69, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

Så du bør kontakte din udlejer herom.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Damsholt
Rådgivning om køb af fast ejendom, herunder også entreprise- og byggesager samt finansieringsrådgivning.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten