Helårsbeboelse i sommerhuse

Sommerhuse må bruges hele sommeren og i begrænset omfang om vinteren. Dog er der visse undtagelser, der giver mulighed for helårsbeboelse.

Forbud mod helårsbeboelse

I Danmark må man efter planloven kun bo i sit sommerhus om sommeren. Fra 1. november til udgangen af februar er det kun tilladt at overnatte i sommerhus i sommerhusområder i forbindelse med kortvarige ferieophold. Forbuddet mod helårsbeboelse har flere formål:

  • Det sikrer, at sommerhusområderne fastholdes som rekreative områder.
  • Det forhindrer pres for udlæg af nye sommerhusområder i værdifulde områder og ubebyggede kyststrækninger.
  • Det skal beskytte sårbare landskabstyper i og omkring sommerhusområderne mod slid.
  • Det forhindrer, at sommerhusområder udvikler sig til parcelhuskvarter og sikrer karakteren af sommerhusområde, som ønsket af flertallet af sommerhusbeboere.

Tre undtagelser

Der er dog undtagelser. Man må bo i sit sommerhus hele året:

1) hvis man har ejet sit sommerhus i et år og enten har ret til folkepension, er førtidspensionist, er efterlønsmodtager, modtager fleksydelse eller er 60 år og er gået på pension

2) hvis man har et hus, der lovligt blev anvendt til helårsbeboelse, da området blev til sommerhusområde - og retten ikke senere er bortfaldet

3) hvis man har fået dispensation af kommunen.

Ad 3) Dispensationer
Kommunen kan i særlige tilfælde give dispensation for forbuddet mod helårsbeboelse i sommerhuse til:

  • Ejere eller forpagtere af dagligvarebutikker og visse andre virksomheder, når det er nødvendigt af hensyn til virksomhedens drift.
  • Personer, der i forbindelse med erhvervelsen af ejendommen fejlagtigt af kommunen har fået oplyst, at den lovligt kunne benyttes til helårsbeboelse.
  • Personer, der på grund af alvorlig sygdom og invaliditet kun kan opnå en rimelig tilværelse i sommerhuset.
  • Folkepensionister, der har ejet et sommerhus i fem år (de får først ret til helårsbeboelse efter otte år - se ovenfor).
  • I andre særlige tilfælde.

Kommunen kan endvidere give dispensation for forbuddet mod helårsbeboelse i sommerhuse til ejers udlejning til helårsbeboelse af en helårsegnet bolig i et sommerhusområde på de små øer, hvis dispensationen kan anses at medvirke til en gunstig udvikling på øen. (De små øer omfatter; Agersø, Anholt, Askø inkl. Lilleø, Avernakø, Barsø, Birkholm, Bjørnø, Baagø, Drejø, Egholm, Endelave, Fejø, Femø, Fur, Hjarnø, Hjortø, Lyø, Mandø, Nekselø, Omø, Orø, Sejerø, Skarø, Strynø, Tunø, Venø og Aarø).

Det er kommunerne, der administrerer og håndhæver reglerne om helårsbeboelse.

En kommune skal som udgangspunkt påbyde enhver borger, der ulovligt flytter ind og registreres i CPR i et sommerhusområde, inden 14 dage at fraflytte sommerhuset og dokumentere, at fraflytning er sket. Dette følger af den ændring af planloven fra 1999, der kaldes "stop-loven".

I forbindelse med "stop-loven" fik mange helårsbeboere en såkaldt afviklingsdispensation til at blive boende i deres sommerhuse hele året. Dermed fik beboerne god tid til at finde en lovlig helårsbolig. Disse dispensationer udløb 31. marts 2009.