Matrikelkort

Enhver ejendom – undtaget visse offentlige ejendomme – er matrikuleret, og hele Danmark er inddelt i ejerlav. En ejendom identificeres med angivelse af matrikelnummer, ejerlav og kommune. Matrikelnummeret er ejendommens nummer i ejerlavet.

  • Opdateret 12. april 2024

Et matrikelkort er et digitalt, juridisk kortværk over matriklerne i ejerlavet, som viser de registrerede ejendomsgrænser og vejrettigheder. I Matrikelkortet vises også de fredskovsbelagte og forurenede arealer samt zoner for strandbeskyttelse og klitfredning.

Matrikelkortet har til formål at være en grafisk visning af Matrikelregisteret, sådan at de enkelte matrikulære arealer (matrikelnumre, vejlitra m.v.) kan identificeres.

Matrikelkortet er et vejledende kort, der viser skellenes geografiske placering. Skellene falder ikke altid sammen med de synlige grænser i landskabet.

Du skal indhente de såkaldte måleblade, hvis du vil kende skellenes nøjagtige placering. På målebladene er målene til skellet angivet, og de er typisk produceret i forbindelse med en konkret udstykning, som det har været reglen siden 1950’erne.

En landinspektør kan være behjælpelig med at fremskaffe disse, og i det hele taget hjælpe med at fastslå præcise skel. De har nemlig eneret til at fastslå det ejendomsretligt gældende skel. Du kan derfor – for egen regning – kontakte en praktiserende landinspektør, med henblik på at få fastlagt præcise skel.

Køber du en ejendom i tiltro til et angivet areal, og viser det sig efterfølgende, at arealet er mindre, kan det medføre problemer i relation til bebyggelsesprocenten, således at en ønsket tilbygning måske ikke kan opføres.