Matrikelregistret

Matrikelregistret er et landsdækkende register, som indeholder oplysninger i relation til udstykningsloven, landbrugsloven og skovloven.

  • Opdateret 12. april 2024

Matriklen er juridisk grundlag for ejendomsregistreringen i Danmark. Den består af matrikelkort-, register og arkiv

Matriklens registrering omfatter på nuværende tidspunkt jordstykker, der enkeltvis eller flere i forening udgør samlede faste ejendomme. Der arbejdes aktuelt i Ejendomsdataprogrammet på at matriklen fremover skal indeholde alle typer fast ejendom. Hermed vil ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund (fx kolonihavehuse) også indgå i matriklen.

I registret er der fx oplysninger om arealer, noteringsforhold om fx landbrugsejendomme, fredskov, vej og vandarealer samt ejendomsnumre og journalnumre ved matrikulære sager.

Geodatastyrelsen har dataansvaret og står for opdatering og vedligeholdelse af registret.

Men det er de beskikkede landinspektører, der har eneret på den matrikulære sagsbehandling i forbindelse med udstykning af metrikler eller af ejerlejligheder. De indsender oplysning til Geodatastyrelsen, som herefter godkender og ajourfører.

MIA og miniMAKS er to matrikulære systemer der bruges til at opdatere Matriklen. MIA er et system landinspektører bruger ved matrikulær sagudarbejdelse. MiniMAKS er et matrikulært ajourførings- og kvalitetssikringssystem, der anvendes af Geodatastyrelsen til opdatering af Matriklen.

De oplysninger, du kan se på Boligejer.dk, opdateres dagligt af OIS (den Offentlige InformationsServer)

Links til yderligere information