Privatpersoners erhvervelse og udlejning af sommerhuse, ferie- og fritidsboliger m.v.

Hvis du ønsker at udleje dit sommerhus eller anden ferie-og fritidsbolig m.v., forudsætter det, at udlejningen alene sker som supplement til egen brug og ikke får en mere professionel karakter.

  • Opdateret 4. februar 2022

Sommerhuslovens formål og baggrund

Sommerhuslovens regler omfatter al udlejning af hus eller husrum (værelser) til ferie- og fritidsformål m.v., uanset om bebyggelsen ligger i landzone, byzone eller sommerhusområde. Det vil sige, at hvis man som borger eksempelvis udlejer et sommerhus/en feriebolig eller anden bolig eller værelser i egen helårsbolig til feriegæster, så er man omfattet af sommerhuslovens regler.

Hovedformålet med loven er at hindre et øget pres på landets rekreative arealer, at sikre, at det skal være (økonomisk) muligt for den almindelige danske borger at købe en feriebolig i Danmark, og at sikre, at Justitsministeriets lov om erhvervelse af fast ejendom (erhvervelsesloven) ikke omgås.

Loven administreres derfor restriktivt for at sikre, at udlejningen ikke bliver et erhverv for ejerne. Der gives derfor i almindelighed ikke tilladelse til erhvervsmæssig eller længerevarende udlejning, bortset fra i særligt afgrænsede tilfælde.

Krav om tilladelse for privatpersoners udlejning og erhvervelse af fast ejendom til ferie- og fritidsmæssigt formål m.v.

Sommerhusloven indebærer bl.a. krav om tilladelse til erhvervsmæssig eller længerevarende udlejning af al fast ejendom til ferie- og fritidsformål m.v., jf. § 2, jf. § 1.

Loven omfatter udlejning af al fast ejendom til ferie- og fritidsformål m.v. Praksis for meddelelse af udlejningstilladelse efter sommerhuslovens § 1, stk. 1, nr. 1, er særdeles restriktiv, og en tilladelse til erhvervsmæssig udlejning gives som altovervejende hovedregel ikke.

Hvis ejeren eller brugeren er et selskab, en forening eller anden juridisk person, forudsætter udlejning og udlån altid tilladelse efter § 1, stk. 4 – uanset om udlejningen m.v. er erhvervsmæssig eller ikke. Selskaber, foreninger eller andre juridiske personer skal også altid have tilladelse til erhvervelse af fast ejendom til ferie- og fritidsformål m.v., jf. sommerhuslovens § 8. Se særskilt afsnit herom.

Hvis en erhvervsvirksomhed ønsker at stille et sommerhus m.v. til rådighed for de ansatte i virksomheden, kræver dette også en tilladelse efter § 1, stk. 4.

Privatpersoners udlejning af sommerhuse, ferieboliger, flexboliger og værelser til ferie- og fritidsformål m.v.

Privatpersoners udlejning, der ikke er erhvervsmæssig i sommerhuslovens forstand, er derimod tilladt og kræver ikke en tilladelse.

Bolig- og Planstyrelsen vurderer konkret og individuelt, om en foretagen udlejning er erhvervsmæssig. I den vurdering inddrages en række kriterier:

  • Omfang af udlejning
  • Eget brug
  • Antallet af udlejede sommerhuse

I en konkret vurdering kan dog også indgå andre kriterier som formålet med opførelsen eller erhvervelsen af sommerhuset m.v., lejeindtægten eller andre forhold, som kan være af betydning for, om udlejningen vurderes som erhvervsmæssig eller ikke-erhvervsmæssig.

Bolig- og Planstyrelsens vejledning om udlejning af sommerhuse m.v. af 8. januar 2021 indeholder en række formodningsregler, som kan give vejledning i forhold til, om en udlejning i almindelighed vil blive betragtet som ikke-erhvervsmæssig eller erhvervsmæssig.

Afrapportering fra Arbejdsgruppen om store sommerhuse

Afrapporteringen fra Arbejdsgruppen om store sommerhuse kan du finde her 

Bolig- og Planstyrelsen henviser desuden til vejledning om udlejning af sommerhuse m.v. af 8. januar 2021 

Der henvises også til Dansk Erhverv og Feriehusudlejernes Brancheforening kodeks om god adfærd for udlejere og lejere af sommerhuse. Styrelsen opfordrer de to brancheforeninger til at præcisere, at kodekset ikke går forud for lokale regler.