Salgsopstilling

I forbindelse med indgåelse af formidlingsaftalen skal ejendomsmægleren udarbejde en salgsopstilling. Salgsopstillingen er en oversigt over ejendommens økonomiske forhold samt en beskrivelse af ejendommen. Den kan rekvireres hos ejendomsmægleren eller via internettet.

Vær opmærksom på!

Salgsopstillingen er et vigtigt dokument for køber, og den betragtes som en integreret del af handelsvilkårene. Som sælger er det derfor vigtigt, at du nøje kontrollerer salgsopstillingen, da du eventuelt kan gøres erstatningsansvarlig for ukorrekte og misvisende oplysninger.

Ejerudgift

Det er vigtigt at gøre sig klart, hvad oplysningen om ejerudgiften i salgsopstillingen omfatter, da der ikke indregnes standardfinansiering.

Ejerudgiften det første år omfatter den aktuelle ejendomsværdiskat, grundskyld og ydelser til ejendomsforsikring. Desuden de aktuelle udgifter som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen, med undtagelse af udgifter til lovpligtige eftersyn af forsyningsanlæg. Fællesudgifter til eventuel ejerforening indgår i ejerudgiften efter fradrag af forbrugsafhængige udgifter. Endelig indgår ydelserne på eventuel gæld, som overtages af køber uden for købesummen.

Hvad siger reglerne?

Det er et lovkrav, at boliger, der er til salg via en ejendomsmægler, skal have udarbejdet en salgsopstilling. Sælger du din bolig privat eller med hjælp fra en anden person, der ikke er professionel ejendomsformidler, er der derimod ikke pligt til at udarbejde en salgsopstilling.

Lov om formidling af fast ejendom, der trådte i kraft den 1. januar 2015, har ændret på kravene til indholdet af salgsopstillingen. Det er ikke længere et krav, at ejendomsmægleren udarbejder en beregning af brutto- og nettoudgifter ved et finansieringsforslag. Bruttoudgiften er lig med finansieringsudgifter det første år, i nettoudgiften er indregnet skattefradrag.

Men hvis ejendomsmægler vælger at udarbejde et finansieringsforslag, skal det beregnes ud fra et 30-årigt obligationslån med fast rente op til 80 % samt et 30-årige boliglån med et beregnet aktuelt renteniveau for det resterende beløb.

Har ejendomsmægleren en væsentlig økonomisk eller personlig interesse i, om en handel indgås, skal ejendomsmægleren oplyse sælger og køber herom, i det omfang det er relevant for den pågældende part. Sådanne oplysninger skal ejendomsmægleren give til sælger i formidlingsaftalen og til køber i salgsopstillingen.

Salgsopstillingens indhold

Salgsopstillinger kan variere i indhold, men skal som minimum indeholde følgende:

1) Den skønnede kontantpris (udbudsprisen).

2) Den månedlige og årlige ejerudgift.

3) Forbrugsafhængige forhold.

4) Seneste ejendoms- og grundværdi i henhold til den offentlige ejendomsvurdering med angivelse af årstal for vurderingen.

5) Grund-, bygnings- og boligareal (BBR-arealer) samt eventuelt fordelingstal ved ejerlejligheder.

6) Ejendommens matrikelnummer, beliggenhed samt nuværende benyttelse.

7) Den hidtidige benyttelse, hvis den afviger væsentligt fra ejendommens nuværende benyttelse, og dette er relevant.

8) Ejendommens nuværende forsikringsforhold, herunder eventuelle særlige forhold som fx, at ejendommen ikke er forsikret mod svamp og insekter.

9) Byrder og gæld, som måtte påhvile ejendommen eller sælger personligt, og som køber skal overtage uden for købesummen.

10) Større istandsættelsesarbejder der er besluttet på generalforsamling samt eventuelt oplysning om finansiering heraf.

11) Ejendommens energimærke, såfremt der påhviler sælgeren pligt til at udlevere energimærkning til ejendomsmægleren i henhold til lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

12) Særlige eller væsentlige begrænsninger i udnyttelsen af ejendommen i kraft af planbestemmelser (lokalplan m.v.) og servitutter m.v.

13) Forurening kortlagt på vidensniveau 1 eller vidensniveau 2 eller oplysninger om lettere forurenet jord.

14) At køber skal være opmærksom på, at der vil være udgifter i forbindelse med handlen, herunder eventuelle udgifter til købers egne rådgivere, fx juridiske rådgivere og bygningssagkyndige, udgifter til tinglysning af skøde og pantebreve samt udgifter til finansiering, herunder kurssikring og bankgarantistillelse.

15) Andre forhold af væsentlig betydning.

Herudover indeholder salgsopstillingen typisk også en detaljeret beskrivelse af ejendommen, hvor alle ejendommens herlighedsværdier fremhæves, samt billeder og plantegninger over ejendommen.