Samarbejdsaftale

Version 1.0

  • Opdateret 11. august 2023

Mellem 

Virksomhed
Vejnavn
Postnr og by
CVR nr. 
(herefter ”databehandler”)

og 

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
CVR-nr.: 10 15 08 17
(herefter Erhvervsstyrelsen)

Databehandler og Erhvervsstyrelsen benævnes i følgende sammen ”Parterne” og hver for sig ”Part” 

Beskrivelse af samarbejdet og ikrafttrædelse
Erhvervsstyrelsen administrerer DIADEM-systemet, der samler en række nødvendige ejendomsop-lysninger til brug for køb og salg af ejendomme i en Ejendomsdatarapport, hvortil borgere og virk-somheder tilbydes digital adgang. 

Nærværende samarbejdsaftale vedrører databehandlers videreformidling af kunders forespørgsler på ejendomsdatarapport generet fra DIADEM-systemet. For at databehandlers kunder kan anvende denne service forudsætter det,

•    At kunden har indgået en Fastkunde aftale med Erhvervsstyrelsen
•    At kunden har indgået en Tilslutningsaftale med tilhørende bilag med databehandler, og
•    At kunden har afgivet skriftligt samtykke til, at kundens adgang til databehandler må anven-des til at hente ejendomsdatarapporter på baggrund af kundens CVR.nr.

Kunden autentificerer sig over for databehandler med et partID og password, som databehandler, har tildelt kunden. Når kunden forespørger på ejendomsdatarapport-service via databehandlers systemer, beriger databehandler kundens forespørgsel med kundens CVR.nr., før forespørgslen videresendes til Erhvervsstyrelsen. Databehandlers kunde har indgået en Fastkundeaftale med Erhvervsstyrelsen, af denne aftale følger, at kunden i forbindelse med hver enkelt forespørgsel skal oplyse, hvilken medarbejder hos kunden, der initierer forespørgslen (login bruger).

I forbindelse med kundens forespørgsel transporterer databehandler data uden at lagre, kopiere, beri-ge eller ændre data, databehandler er således at betragte som datadistributør. Til brug for revisions- og faktureringsformål gemmer databehandler metadata om transaktionerne. 

Samarbejdsaftalen træder i kraft, når aftalen er indsendt til Erhvervsstyrelsen, og Erhvervsstyrelsen har sendt sin accept til databehandleren. 

Økonomi
Parterne fakturerer hver især kunden for deres del af ydelsen. Der påhviler ikke Parterne nogen hæf-telser for den anden Parts tilgodehavende hos kunderne. 

Det er databehandlers kunde, der bestiller og rekvirerer ejendomsdatarapporten, og derfor sender Er-hvervsstyrelsen opkrævning for betalingen af de rekvirerede ejendomsdatarapporter direkte til kun-den på baggrund af det oplyste CVR.nr. Databehandler hæfter ikke for kundens forespørgsler i DIADEM-systemet, og Erhvervsstyrelsens fakturering og opkrævning er således databehandler uved-kommende. Tilsvarende er databehandlers fakturering af nærværende service over for kunden Er-hvervsstyrelsen uvedkommende. 

Tavshedspligt
Parterne er enige om, at samarbejdet sker i fortrolighed, og at information om samarbejdet ikke mis-bruges til formål, der ligger uden for målsætningen med samarbejdet. 

Der påhviler parterne tavshedspligt såvel under hele samarbejdsaftalens løbetid som i ubegrænset tid efter aftalens ophør. 

Tavshedspligten viger for oplysningsforpligtelser, der måtte påhvile parterne i forhold til offentlige myndigheder eller i forhold til ufravigelige lovbestemmelser. 

Rettigheder
Nærværende samarbejdsaftale vedrører ikke Parternes rettigheder, herunder immaterielle rettigheder til produkter, software, dokumenter mv., der er udarbejdet og anvendes som led i databehandlers vi-dereformidling af kundens forespørgsler på ejendomsdatarapporter genereret fra DIADEM-systemet. 

Ophør af samarbejde
Ønsker en Part, at samarbejdet skal ophøre, skal Parten foretage en skriftlig opsigelse af samarbejdet. Parterne kan opsige samarbejdet med 6 måneders skriftligt varsel til udløb af en kalendermåned. 

Indtil udløb af opsigelsesvarslet påhviler det parterne loyalt at fortsætte samarbejdet, medmindre der aftales andet mellem Parterne

Misligholdelse
Ved en parts væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til denne samarbejdsaftale kan den anden Part vælge at ophæve samarbejdet uden varsel. 

Er der tale om misligholdelse, der med rimelighed kan afhjælpes, er Parten dog forpligtet til at give den misligholdende Part et skriftligt påkrav med frist på 14 dage til at afhjælpe forholdet. Afhjælpes misligholdelsen ikke, kan samarbejdet herefter hæves uden yderligere varsel.

Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. følgende forhold, uden at der er tale om en udtømmende liste: 
•    Overtrædelse af tavshedspligt
•    Betalingsstandsning, akkordforhandlinger eller konkurs
•    Databehandler agerer på vegne af en kunde uden aftale og/eller samtykke
•    Erhvervsstyrelsen leverer ejendomsdatarapporter til databehandler bestilt af kunder uden en fastkundeaftale eller som databehandler ikke er databehandler for. 

Ændring af aftalen
Erhvervsstyrelsen kan ændre vilkårene i denne aftale med 3 måneders varsel, dog kan ændringer der ikke medfører forpligtelser for databehandleren eller begrænsninger i databehandlerens rettigheder efter aftalen, træde i kraft uden varsel. Endvidere kan uopsættelige ændringer iværksættes med et kortere varsel.

Varslingen sker på https://boligejer.dk/samarbejdspartner. Erhvervsstyrelsen fremsender i forbindelse hermed op-lysning om ændringerne til den af fastkunden oplyste e-mailadresse.

Lovvalg og voldgift
Denne aftale er underlagt dansk ret og skal fortolkes i overensstemmelse hermed. 

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne Aftale, herunder tvister vedrørende Aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinsti-tuttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg. 


Dato og databehandlers repræsentant ved tiltrædelsen af vilkårene

Acceptdato
Virksomhed
Kontaktperson
Email