Servitutter og byrder

En servitut eller byrde er en begrænsning for boligejeren, også kaldet en indskrænkning i råderetten over en fast ejendom. Servitutter skal være tinglyst på ejendommen for at være gyldige. Dog er der en enkelt undtagelse hertil, idet vejrettigheder ikke behøver at være tinglyst, når blot de er indtegnet på matrikelkortet.

  • Opdateret 15. maj 2023

Tingbogen giver i byrderubrikken en oversigt over ejendommens servitutter. Nærmere information om indholdet af den enkelte servitut findes under det konkrete aktnummer, og servitutten kan i sin helhed hentes på tinglysning.dk.

Servitutter og byrder kan opdeles i privatretlige rettigheder og offentligretlige rettigheder. Privatretlige rettigheder er, når privatpersoner har tinglyst en ret over ejendommen, og offentligretlige rettigheder er, når en myndighed har fået tinglyst en ret over ejendommen.

En privat servitut kan eksempelvis være en forkøbsret, som ejeren af en ejendom har givet til en anden. En offentligretlig servitut kan være en lokalplan. Se afsnit om kommune- og lokalplaner.

Der er mange forskellige former for servitutter. Eksempelvis findes der servitutter vedrørende:

  • Ejendommens bebyggelse og benyttelse.
  • Kommune-/lokalplaner, der regulerer bebyggelse i et bestemt område.
  • Vejrettigheder/færdselsret.
  • Fredning.
  • Køberettigheder/forkøbsrettigheder.
  • Hjemfaldspligt.
  • Brugsrettigheder fx livsvarig boligret.
  • Pantsætningsforbud.

Det fremgår af servitutten/byrden, hvem der er påtaleberettiget. At være påtaleberettiget på en servitut betyder, at servitutten ikke kan ændres eller aflyses uden tilladelse fra den påtaleberettigede.

Vær opmærksom på!

Offentligretlige rettigheder kan være gældende uden tinglysning. Grunden til, at myndighederne alligevel vælger at få dem tinglyst, er, at tinglysning har en stor informationsværdi for borgerne. Efter digitaliseringen den 8. september 2009 bliver lokalplaner og byplanvedtægter ikke længere tinglyst. De gældende lokalplaner og byplanvedtægter er indberettet til Plandata.dk. Læs mere på https://domstol.dk/tinglysningsretten/tingboegerne/fast-ejendom/servitutter/

Sælger skal vedlægge en elektronisk tingbogsudskrift med henvisning til ejendommens blad i tingbogen. Herudover skal den konkrete servituts akt vedlægges. Disse kan rekvireres via tinglysning.dk.

Det er sælger eller sælgers ejendomsmægler, der sørger for at indhente en kopi af alle servitutter og byrder. De tinglyste servitutter vil fremgå af byrderubrikken under ejendommens blad i tingbogen.

Vær opmærksom på!

Alle servitutter bør forelægges for køber ved salg. Når der hviler en servitut på ejendommen, forpligter den også efterfølgende ejere af ejendommen, uanset om køber har læst tingbogen eller ej. Det er derfor af største vigtighed, at køber gør sig bekendt med hvad der er tinglyst på ejendommen.

Husk at tingbogsattesten ofte kun indeholder en oversigt over de tinglyste servitutter og byrder, og det derfor er nødvendigt også at rekvirere den enkelte akt

Hvis du skal i gang med et byggeri, er det vigtigt at tjekke servitutter i tingbogen, inden du går i gang. De indeholder ofte bestemmelser, som har indflydelse på, hvad og hvor du må bygge.

Hjemfaldspligt, også kaldet ”tilbagekøbsdeklaration”, er en tilbagekøbsret, som visse kommuner – specielt Københavns Kommune – har ladet tinglyse i forbindelse med de byggegrunde, som kommunen har solgt tilbage i tiden.

En hjemfaldspligt betyder, at kommunen typisk har ret til at tilbagekøbe grunden på et nærmere bestemt senere tidspunkt og til en oftest meget lav pris. Kommunen behøver ofte endvidere ikke at betale for bygningen på grunden. Grundejeren kan så naturligvis fjerne bygningen, men det er i de fleste tilfælde lettere sagt end gjort – specielt da mange af bygningerne med hjemfaldspligt er store etageejendomme.

Er en ejendom pålagt hjemfaldspligt, er det vigtigt, at du som køber forholder dig til de konsekvenser, en sådan hjemfaldspligt medfører. Selvom hjemfaldspligten måske først bliver aktuel langt ude i fremtiden, kan det, som årene går, blive sværere og sværere at sælge ejendommen til samme pris, som man selv betalte i sin tid, da hjemfaldspligten lå længere ude i fremtiden.

Vælger du at købe en ejendom eller ejerlejlighed med hjemfaldspligt, køber du således i realiteten kun en tidsbegrænset brugsret til ejendommen. Dog har Københavns Kommune etableret et system, hvorefter hjemfaldspligten kan frikøbes eller udskydes på baggrund af den offentlige ejendomsvurdering. Dette tilbud skal selvfølgelig tages med i dine økonomiske overvejelser, hvis du påtænker at købe en ejendom eller ejerlejlighed med hjemfaldspligt.

Det Digitale Tinglysningssystem

Tingbogen giver i byrderubrikken en oversigt over ejendommens servitutter.