Skøde

Et skøde er et dokument, der bruges til offentlig registrering af, hvem der ejer en bolig.

Indførelsen af den digitale tinglysning i 2009 medførte, at alle skøder i dag er digitale dokumenter. Et skøde skal således udarbejdes, underskrives og tinglyses elektronisk via tinglysning.dk. Skødet indeholder de helt basale oplysninger om bolighandlen, herunder navn på sælger og køber, ejendommens adresse, købesum, pantehæftelser, servitutter, den offentlige ejendomsvurdering og overtagelsesdag.

  • Opdateret 21. februar 2022
  • Det aftales i købsaftalen, hvem der skal udarbejde skøde. Det kan fx være købers advokat eller sælgers ejendomsmægler. De professionelle har herefter en gensidig kontrolfunktion over for hinanden.
  • Købers advokat eller sælgers ejendomsmægler sender udkast til skødetil godkendelse hos den anden part.
  • Når skødet er godkendt af alle parter, lægges det i underskriftsmappen og signeres digitalt med NemID af køber og sælger. Underskriften kan også foretages af advokaten eller andre, hvis der er givet fuldmagt af den ene eller begge parter.
  • Når skødet er tinglyst, sendes der meddelelse herom til sælgers og købers bank med anmodning om, at tinglysning af købers nye lån og aflysning af sælgers gamle lån bliver bragt på plads.
  • Når der er modtaget besked fra sælgers bank om, at sælgers gamle lån er aflyst, kan købesummen frigives til sælgers disposition.

Hvor

Tinglysning sker digitalt via tinglysning.dk.

Her kan du evt. også give fuldmagt til fx din advokat, som digitalt kan signere tinglysningsdokumenterne på dine vegne.

Det tinglyste skøde er en kvittering for, at ejerskabet er overgået fra sælger til køber. Der ligger ikke deri nogen kontrol af vilkårene for handlen. Der er endvidere ingen kontrol af, hvad du som køber er indforstået med at overtage for så vidt angår pantegæld og/eller byrder. Det er derfor vigtigt, at du som køber – eller din rådgiver – sørger for, at alle vilkårene i købsaftalen er i orden, og at alle forbehold er opfyldt, inden skødet tinglyses.

Hvis du har erfaring med bolighandel, kan du selv lave et skøde. Der findes grundige vejledninger herom på tinglysningsretten.dk. Du skal dog være opmærksom på, at du i så fald selv er ansvarlig for, at du har tinglyst korrekt m.m.

Det er vigtigt at huske på, at tinglysning er en vanskelig, juridisk proces, som ikke umiddelbart er blevet nemmere af, at processen er blevet digitaliseret. Det er derfor ofte en rigtig god idé at overlade arbejdet til en professionel rådgiver, hvorved ansvaret også overgår til den professionelle, som er dækket af en ansvarsforsikring.

Links til yderligere information