Ulovlig varmepumpe

  • Opdateret 14. juni 2019

Spørgsmål

En butik har opsat en varmepumpe i den fælles gård i en lille ejerforening. Kommunen har afvist byggeansøgning, og varmepumpen er derfor ikke lovlig. Foreningen ønsker varmepumpen nedtaget, idet den larmer meget. Butikken afviser at nedtage varmepumpen. Varmepumpen er opsat på foreningens fællesområde. Har ejerforeningens bestyrelse ret til at nedtage varmepumpen, eller skal nedtagningen foretages af en myndighed? Varmepumpen er jo ulovligt opsat, og der foreligger formelt afslag fra kommunen på lovligggørelse, så det kan vel ikke nytte noget at gå rettens vej.

Svar

Kære Spørger,

Den foretagne opsættelse af varmepumpen forudsættes at være sket uden forudgående aftale med ejerforeningen, ligesom det ud fra det oplyste lægges til grund, at butikken der har opsat varmepumpen er en del af ejerforeningen.

I så tilfælde vil den korrekte fremgangsmåde være, at der gives butikken skriftligt påkrav om at nedtage varmepumpen med rimeligt varsel til at foretage dette og samtidig meddele, at nedtagelse efter fristens udløb vil blive forestået af ejerforeningen for butikkens regning. Måtte butikken herefter ikke nedtage varmepumpen indenfor den angivne frist, vil ejerforeningen kunne foranledige varmepumpen nedtaget i overensstemmelse med varslet.

Det kan samtidig overvejes, hvorvidt der samtidig skal ske en varsling af misligholdelse overfor butikken, såfremt de ikke efterkommer ejerforeningens anvisninger.

Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, Frederiksberg

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus H. E. Agathon
Primære arbejdsområder er: retssager, fast ejendom, entrepriseret, insolvens, strafferet, dødsboer, skilsmisse og bodeling.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten