Varmeplaner

Før du køber en bolig, er det en god idé at sætte sig ind i kommunes varmeplan for området. I områdets varmeplan kan du blive orienteret om hvorvidt – og i givet fald hvornår – der kan forventes at blive tilbudt fjernvarme i de kommende år – eller om du i stedet bør kigge i retning af alternative grønne opvarmningsløsninger.

 • Opdateret 20. februar 2023

I varmeplanerne udpeger kommunerne i samarbejde med relevante lokale parter de områder, hvor det vurderes hensigtsmæssigt at etablere fjernvarme, herunder en forventet tidshorisont herfor, samt områder, hvor potentialerne for fjernvarme – eller andre alternativer - skal afklares yderligere. Dermed adresserer planerne udviklingsmulighederne for fælles lokale og individuelle varmeløsninger i områder, der ikke står over for en fjernvarmeudbygning. De godkendte varmeplaner vil som minimum omfatte de områder i kommunen, der har status som gasforsynede, herunder også ejendomme i gasforsynede områder, som har et oliefyr. Planen vil skulle realiseres ved konkrete projektforslag, som udmønter den samlede varmeplan.

En varmeplan kan indeholde følgende oplysninger:

 • Navn på varmeplansområdet
 • Navn på varmeplan
 • Angivelse af om der er tale om en samfundsøkonomisk varmeplan
 • Dato for vedtagelse af varmeplanen
 • Link til varmeplanen
 • Forsyningsform (fjernvarme eller individuel varmeforsyning)
 • Samlet varmebehov i varmeplansområdet (MWh)
 • Forventet årstal for start af konvertering til fjernvarme (kun for områder, der forventes fjernvarmeforsynet)
 • Forventet årstal for afslutning af konvertering til fjernvarme (kun for områder, der forventes fjernvarmeforsynet)
 • En varmeplan kan indeholde følgende oplysninger:
 • Forsyningsselskabs CVR-nummer
 • Forventet samlet tilsluttet varmebehov i varmeplansområdet (MWh)
 • Antal mulige tilslutninger i varmeplansområdet
 • Antal forventede tilslutninger i varmeplansområdet

Godkendte varmeprojekter (projekter for varmeforsyningsområder, der er godkendt, herunder områder hvor fx fjernvarme allerede er etableret), indberettes i Plandata.dk som ”Varmeforsyningsplaner: Forsyningsområde”. Disse er retligt bindende. Varmeplaner (kommunens varmeplan for områder der henholdsvis forventes fjernvarmeforsynet og individuelt forsynet med vedvarende energi) indberettes i Plandata.dk som ”Varmeplan: Varmeplansområde”. Varmeplaner vil skulle realiseres ved godkendelse af konkrete projektforslag, før varmeplansområderne kan udlægges til fjernvarme, og det pågældende fjernvarmeselskab bliver pålagt en forsyningsret og en forsyningspligt.

Hvor finder du varmeplaner?

Links til yderligere information