Elinstallationsrapport

Elinstallationsrapporten er en uvildig og professionel gennemgang af boligens elektriske installationer, deres lovlighed og funktionsdygtighed og er, sammen med tilstandsrapporten, en forudsætning for at kunne tegne ejerskifteforsikring ved en bolighandel.

En elinstallationsrapport foretages af en autoriseret elinstallatørvirksomhed.

 • Opdateret 14. marts 2022

Elinstallatørvirksomheden vurderer de tilgængelige installationer og foretager samtidig stikprøver, hvor nogle aftagelige og løftbare dele af elinstallationerne undersøges. Sænkede lofter fjernes ikke. Derfor kan der være ulovlige forhold eller funktionsfejl, som ikke bliver opdaget, og som ikke fremgår af elinstallationsrapporten.

Ved gennemgangen af boligens elinstallationer vil elinstallatørvirksomheden blandt andet:

 • kontrollere eltavler
 • foretage kontrolmåling af fejlstrømsafbrydere
 • kontrollere materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag
 • kontrollere lavvoltsinstallationer
 • kontrollere elinstallationerne
 • kontrollere beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med spændingsførende dele – risikoen for elektriske stød.

Gennemgangen af boligens elinstallationer omfatter ikke:

 • bagatelagtige forhold, herunder sædvanligt slid og ælde, som er normalt for en elinstallation med den pågældende alder, og som ikke påvirker elinstallationernes funktionsdygtighed nævneværdigt
 • dele af elinstallationen, der var utilgængelige
 • elinstallationer uden for selve bygningen (fx fritstående havebelysning)
 • hårde hvidevarer
 • andre brugsgenstande
 • om elinstallationen er tidssvarende.

Det er sælger af boligen, der kontakter en autoriseret elinstallatørvirksomhed som er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Ejendomsmæglerne må ikke formidle den direkte kontakt mellem sælger og elinstallatørvirksomhed. Sælgers ejendomsmægler kan dog godt formidle kontakten til et forsikringsselskab, der så finder den autoriserede elinstallatørvirksomhed.

Du kan finde en konsulent på Boligejers konsulentsøgning, hvor alle godkendte virksomheder er registreret.

Pr. 1. januar 2016 er bestemmelserne om maksimalvederlag ophævet. Det betyder, at Sikkerhedsstyrelsen ikke længere fastsætter et loft for vederlag for udførelse af elinstallationsrapporter.

Fornyelse af elinstallationsrapporter

Ved fornyelse af elinstallationsrapporter aftales hvilken reduceret pris, der skal betales for den nye rapport.

Tillæg for administrationsgebyr

For hver udarbejdet elinstallationsrapport kan den autoriserede elinstallatørvirksomhed opkræve 77 kr. i administrationstillæg.

Gyldighed

Elinstallationsrapporten er gyldig i et år.

Elinstallationsrapporter har pr. 1. oktober 2020 fået nyt udseende. Det er fortsat de samme skader og fejl, der registreres i rapporterne, men rapporterne bliver nu udformet på en ny og moderniseret måde. Formålet med den nye udformning af rapporterne er, at de skal være lettere at forstå for hussælgere og - købere.

I de nye elinstallationsrapporter er vurderingssystemet blevet ændret. De tidligere karakterer K1, K2 og K3 er derfor også blevet erstattet af nye symboler. Tidligere skulle elinstallationsrapporten tage udgangspunkt i, om eventuelle fejl kunne udgøre en risiko på kort eller længere sigt. Symbolerne i de nye elinstallationsrapporter angiver nu i stedet, om der er tale om et ulovligt forhold med risiko for enten stød eller brand, om der alene er tale om et ulovligt forhold, eller om forholdet bør undersøges nærmere.

I de gamle elinstallationsrapporter blev skader og fejl beskrevet på baggrund af typen af fejl. I modsætning hertil angives skader og fejl i de nye elinstallationsrapporter for hvert enkelt rum i ejendommen. Derfor kan det i de nye elinstallationsrapporter se ud som om, der er flere skader og fejl, men der er blot tale om, at skaderne bliver gjort op som flere punkter.

Den autoriserede elinstallatørvirksomhed gennemgår ejendommen og beskriver ulovlige forhold i elinstallationerne og deres placering. Det er et redskab for køber og sælger ved forhandlingerne om prisen på ejendommen, men beskrivelserne af fejl angiver ikke eventuelle omkostninger ved at udbedre fejlen.

Nedenfor oversigt over vurdering af fejl med symboler. Vurderingssystemet i elinstallationsrapporten består af fire symboler. De angiver alene vurderinger af konsekvensen ved en fejl.

GUL – risiko for stød

Ulovlige elinstallationer, der indebærer risiko for elektrisk stød.

RØD – risiko for brand

Ulovlige elinstallationer, der indebærer risiko for brand.

FORBUDSSYMBOL – ulovlige elinstallationer

Elinstallationer, der ikke lever op til de standarder og lovkrav, der gjaldt, da installationen blev udført.

SPØRGSMÅLSTEGN – undersøges nærmere

Forhold ved elinstallationerne, der bør undersøges nærmere for at afklare, om der er en fejl. Det kan være en fejl med risiko for brand eller stød, og derfor bør du undersøge forholdet nærmere. Hvis du vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv risikoen.

Du skal være opmærksom på, at selv om vurderingssystemet i elinstallationsrapporten minder om vurderingssystemet i tilstandsrapporten, så dækker det ikke over det samme.

Elinstallationsrapportens vurderinger beskriver ulovlige forhold, der i nogle tilfælde samtidig kan udgøre en fare.

Hvis du som køber eller sælger er utilfreds med en elinstallationsrapport, kan du klage til Ankenævnet for Tekniske Installationer. Det samme kan det forsikringsselskab, der har udstedt ejerskifteforsikringen.

Ankenævnet kan tage stilling til alle omstændigheder i sagen. Nævnet tager stilling til elinstallatørvirksomhedens ansvar og kan tilkende klageren en erstatning.

Kontrol med elinstallationsrapporter

Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer arbejdet med elinstallationsrapporter og fører tilsyn med, at bekendtgørelsen overholdes. Sikkerhedsstyrelsen kan tilbagekalde en virksomhedsautorisation, hvis der er tale om grov og gentagen forsømmelighed i gennemgangen af faste elinstallationer, eller i forbindelse med udarbejdelsen af elinstallationsrapporter. Det fremgår i lov om autorisation af virksomheder på el- vvs- og kloakinstallationsområdet.

Elinstallationsrapporten er ikke lovpligtig. Tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten er resultat af en bygningsgennemgang under huseftersynsordningen. Samlet giver de to rapporter en professionel og neutral gennemgang af boligens synlige skader og elinstallationernes tilstand. Huseftersynet er frivilligt, men det er en forudsætning, hvis du som sælger vil undgå at hæfte for skjulte skader ved boligen og som køber vil tegne en ejerskifteforsikring.

Find konsulent

- Tilstandsrapport, Elinstallationsrapport og Energimærke

Find kontaktinformation på de konsulenter, som må udarbejde Tilstandsrapporter, Elinstallationsrapporter og Energimærker.

Links til yderligere information