10. Overdrag boligen til køber

Når handlen er endelig, går den berigtigende advokat eller ejendomsmægler i gang med at gøre skødet klar til underskrift og indhenter bilag til brug for refusionsopgørelsen. Nu mangler der kun, at du fysisk overdrager nøglerne til boligen til køber på overtagelsesdagen. Sideløbende tinglyses skødet, og der udarbejdes en refusionsopgørelse.

Du har som sælger pligt til at vedligeholde ejendommen frem til den aftalte overtagelsesdag. På overtagelsesdagen skal boligen være ryddeliggjort, og du skal være fraflyttet boligen. Det er en god idé også at aflevere boligen rengjort.

Aftal et præcist tidspunkt at mødes med køber på overtagelsesdagen. Tjek i fællesskab, at de medfølgende hårde hvidevarer fungerer, således at køber ikke senere gør krav gældende herom. I skal også aflæse forbrugsmålere – el, gas, vand og evt. olie.

Det er dit ansvar som sælger, at der bliver aflæst forbrugsmålere, og det er dig, der skal meddele ejerskifte til forsyningsselskaberne, da du i modsat fald fortsætter med at hæfte for forbrugsudgifterne. Husk at oplyse købers navn, adresse og mail samt din nye adresse. Du skal desuden have installationsnummer eller aftagenummer klar, når du skriver til forsyningsselskaberne.

Hos nogle vandværker bliver der lavet en flytteafregning på baggrund af din meddelelse om aflæsning, men hos andre vandværker gør der ikke.I så fald skal aflæsningsresultatet medtages over refusionsopgørelsen. Husk at sende aflæsningsskemaet til køber eller den advokat, som udarbejder refusionsopgørelsen.

Sælger du en ejerlejlighed, skal du sørge for at bestille Brunata eller Clorius til aflæsning af varme og eventuelt vand på overtagelsesdagen. Der vil først blive udarbejdet flytteregnskab ved varmeårets afslutning, hvilket kan være op til 1 år efter overtagelsesdagen. Både årsopgørelsen vedrørende din ejerperiode og købers ejerperiode vil blive sendt til køber, der har pligt til at videresende en eventuel saldo i din favør til dig. Ligeledes kan køber forlange efterbetaling fra dig, hvis forbruget for din ejerperiode overstiger aconto-indbetalingerne til vand og varme.

Det er også din opgave som sælger at give besked om ejerskiftet til grundejerforening, ejerforening, vejlaug o.lign. Du skal også her oplyse om dato for overtagelse samt købers navn, adresse og e-mail.

FALDGRUBE. Før du overdrager ejendommen til køber, skal du sikre dig, at købesummen er deponeret i dit pengeinstitut, at skødet er underskrevet af køber, og at køber har indbetalt sin andel af tinglysningsafgiften.

Har du ikke dokumentation for ovennævnte, bør du ikke udlevere nøglerne til køber.

Er dokumentationen derimod på plads, kan selve nøgleoverdragelsen finde sted. Husk at du skal aflevere alle nøgler til ejendommen. Har du instruktionsbøger, manualer, garantibeviser o.lign. til hårde hvidevarer eller øvrige apparater, skal du også give dem til køber.

I praksis er der ofte et ønske om og behov for at overdrage nøglerne til boligen til køber, førend den aftalte overtagelsesdag er passeret. Der kan ske det, at når overtagelsesdagen nærmer sig, bliver parterne fx enige om, at boligen ikke skal stå tom i længere tid, og at man derfor lige så godt kan lade køber flytte ind. Det aftales således ofte, at sælger overdrager nøgler til køber eksempelvis et par uger inden den aftalte overtagelsesdag, og der er intet til hinder for en sådan aftale.

I forbindelse med en sådan aftale fastholdes den oprindelige overtagelsesdag som den dag, hvor køber skal deponere den kontante købesum i sælgers bank. Der skal altså ikke ske ændringer i aftalen vedrørende realkreditlån, banklån og betaling af købesummen, selvom man aftaler en tidligere overdragelse.

Derimod vil en række andre forhold blive påvirket af aftalen om en tidligere dispositionsdag. Risikoen for ejendommen overgår til køber fra det tidspunkt, hvor køber får rådighed over ejendommen. Dette betyder, at køber skal tegne forsikringer fra dette tidspunkt. Ligeledes overgår vedligeholdelsespligten på boligen til køber fra dispositionsdagen, og køber skal naturligt nok afholde udgifter til boligens forbrug, herunder udgifter til el, vand og varme, fra dispositionsdagen.

Hvis skødet er anmærkningsfrit på overtagelsesdagen, vil du få frigivet købesummen til din disposition på dette tidspunkt. At skødet er anmærkningsfrit betyder, at din bank har fået aflyst dine pantehæftelser af tingbogen. Er pantehæftelserne ikke aflyst på overtagelsesdagen, må du vente med at få dine penge, indtil det er tilfældet. Dette gælder dog ikke, hvis din bank garanterer overfor køber, at banken vil aflyse pantet. I så fald er der mulighed for at aftale, at købesummen kan frigives straks på overtagelsesdagen.

Supplerende artikler