5. Berigtigelse af handlen - opfølgende fase

Guide: Køb af ejerbolig

1. Forbered købet > 2. Undersøg boligen > 3. Huseftersynsordningen > 4. Aftalefasen > 5. Berigtigelse af handlen > 6. Overtag boligen

 • Opdateret 1. februar 2022

5. Berigtigelse af handlen - opfølgende fase

Når købsaftalen er underskrevet af begge parter, og når alle forbehold er opfyldt, kan handlen betragtes som endelig. Herefter går købet ind i sin opfølgende fase, hvor handlen skal berigtiges.

At berigtige en bolighandel vil i praksis sige at gennemføre handlen i overensstemmelse med de aftalte vilkår. Sælger skal have sine penge, og du skal som køber have sikret din ret over ejendommen. Du får sikret denne ret ved at skødet tinglyses, idet du dermed bliver registreret som ejer af boligen.

At berigtige handlen betyder kort sagt, at købsaftalen gennemføres i praksis, således at sælger i sidste ende modtager købesummen, og du som køber samtidig opnår ejendomsret over boligen.

Der skal bl.a. udarbejdes skøde, som skal tinglyses, der skal laves en refusionsopgørelse og evt. en reguleringsopgørelse, og sælger skal indfri og aflyse de lån, som du ikke skal overtage m.m.

1.  Aftaleindgåelse. Købsaftalen underskrives af sælger og af køber med rådgiverforbehold.

2.  Køber deponerer en udbetaling hos sælgers pengeinstitut eller ejendomsmægler. Beløbet sikrer blandt andet, at ejendomsmægleren kan få sit salær. Udbetalingens størrelse kan variere meget, men ligger normalt på omkring 5% af boligens pris.

3.  Køber stiller en bankgaranti for den resterende del af købesummen. Garantien afløses af kontant deponering af købesummen pr. overtagelsesdagen. Dermed kan sælger være sikker på at få sine penge (købesummen).

4.  Eventuelle forbehold i købsaftalen afklares eller opfyldes.

5.  Der bliver oprettet et digitalt skøde på tinglysning.dk.

6.  Den berigtigende advokat/ejendomsmægler sender udkast til skøde, typisk i form af en prøvetinglysning, til godkendelse hos den anden part.

7.  Når skødet er godkendt af alle parter, signeres skødet digitalt med NemID af køber og sælger. Signeringen kan også foretages af advokaten eller andre, hvis der er givet tinglysningsfuldmagt af den ene eller begge parter.

8.  Skødet anmeldes til tinglysning.

9.  Det tinglyste skøde kommer retur med anmærkninger om sælgers pantebreve.

10. Den berigtigende advokat/ejendomsmægler sender meddelelse om tinglysningen til sælgers og købers bank og beder om, at tinglysning af købers nye lån og aflysning af sælgers gamle lån bliver bragt på plads. I forbindelse med tinglysningen underrettes kommunen og SKAT automatisk om ejerskiftet.

11. Der tegnes ejerskifteforsikring, hvis køber ønsker det.

12. På overtagelsesdagen deponerer køber via sit pengeinstitut resten af pengene hos sælgers bank.

13. Der udarbejdes refusionsopgørelse.

14. Når den berigtigende advokat/ejendomsmægler får besked fra sælgers bank om, at sælgers gamle lån er aflyst, kan købesummen frigives til sælgers disposition. Frigivelse kan dog tidligst ske på overtagelsesdagen.

Der er ingen regler i lovgivningen om, hvem der skal berigtige en bolighandel. Det er altså op til dig som køber at beslutte, hvem du ønsker bistand fra i forbindelse med indgåelse af købsaftale og berigtigelse af handlen. Hvis det er aftalt, at sælgers ejendomsmægler berigtiger handlen, vil din rådgiver have til opgave at kontrollere processen og varetage dine interesser.

Det er ofte en betingelse fra sælgers side, at du som køber benytter en bestallingshavende advokat i forbindelse med handlen. Dette er for at sikre, at ekspeditionerne foregår planmæssigt og præcist, så sælger ikke risikerer at skulle vente med at få sine penge.

Det er normalt aftalt, at hvis køber eller dennes rådgivers forhold medfører forsinkelse med frigivelse af købesummen, skal købesummen forrentes med den til enhver tid fastsatte rentesats iht. rentelovens § 5, stk. 1 for forsinkelsesperioden. Renten beregnes på baggrund af den officielle udlånssats med tillæg af 8%. Der kan således være store omkostninger forbundet med forsinkelse fra købers side.

Ingen rådgiver, hverken ejendomsmæglere eller advokater, må rådgive både køber og sælger i samme handel.

Som køber skal du være opmærksom på, at ejendomsmægleren varetager sælgers interesser. I Lov om formidling af fast ejendom m.v., der trådte i kraft den 1. januar 2015, fremgår det direkte af bestemmelserne, at mægler alene er sælgers repræsentant. Det vil derfor være en fordel for køber at have sin egen advokat, så der også er en, der varetager købers interesser.

Det bør under alle omstændigheder fremgå af købsaftalen, hvem der skal berigtige bolighandlen.

Køber og dennes rådgiver sørger for:

 • Bankgodkendelse
 • Rådgivergodkendelse
 • Finansiering af købet – valg af lån
 • Deponering af udbetaling hos ejendomsmægler
 • Bankgaranti – erstattes af kontant deponering på overtagelsesdagen
 • Tinglysning af skøde eller kontrol hermed
 • At tegne ejerskifteforsikring
 • At tegne husforsikring

Sælger og køber udveksler og sørger for at:

 • Købsaftalen underskrives
 • Blanket om fortrydelsesret underskrives af køber
 • Skøde signeres med NemID på tinglysning.dk

OBS: Vigtigt for køber ved tinglysning af realkreditpantebrev

Du har som køber mulighed for at spare tinglysningsafgift på pantebreve, hvis sælger i forvejen har tinglyst lån i ejendommen, og betingelserne herfor er opfyldt.

Det kræves bl.a., at købers nye lån ”afløser” sælgers gamle lån. I praksis betyder det, at sælgers pantebreve ikke må være aflyst af tingbogen, før købers nye pantebreve er tinglyst. I dag omdannes indestående pantebreve normalt til afgiftspantebreve.