8. Fortrydelsesret

I alle bolighandler med en forbruger som køber gælder der en lovbestemt fortrydelsesret. Hvor advokatforbeholdet er en aftalt betingelse i købsaftalen, er købers fortrydelsesret bestemt ved lov. Køber kan ikke fraskrive sig denne ret, heller ikke hvis der indgås aftale herom med sælger.

Ifølge Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom har køber ret til at fortryde sit køb inden for 6 hverdage efter, at sælger har underskrevet købsaftalen. I praksis er det vedtaget, at dette skal forstås som 6 hverdage efter, at køber har fået besked om, at sælger har underskrevet købsaftalen.

I modsætning til hvad der gælder for advokatforbehold, er det ikke gratis for køber at fortryde købet efter den lovmæssige fortrydelsesret. Benytter køber sig af fortrydelsesretten inden for de 6 hverdage, koster det køber 1 % af købesummen, som skal betales til sælger. Er prisen på boligen eksempelvis 2,5 mio. kr., skal køber altså betale 25.000 kr., hvis køber fortryder sit køb ved anvendelse af den lovmæssige fortrydelsesret.

Fortrydelsesfristen løber sideløbende med et eventuelt advokatforbehold. Er der således i købsaftalen aftalt et advokatforbehold, der fx løber i 5 dage, skal køber ikke betale 1 % af købesummen til sælger i tilfælde af, at køber fortryder sin underskrift på købsaftalen inden for advokatforbeholdsfristen på 5 dage.

Meddelelse om købers fortrydelse skal være kommet frem til sælger inden fristens udløb.

Følgende betingelser skal være opfyldt for, at køber kan gøre brug af fortrydelsesretten:

  • Boligen skal hovedsageligt være bestemt til beboelse for køberen, herunder sommerhuse
  • Køberen skal senest 6 hverdage efter aftalens indgåelse (sælgers underskrift) give skriftlig underretning til sælgeren om, at køberen vil træde tilbage fra aftalen
  • Meddelelse om fortrydelse skal være kommet frem til sælger inden 6 hverdage
  • Aflysning af skødet skal, hvis det er tinglyst, ske inden 6 hverdage
  • Har køber taget boligen i brug, skal han stille den til sælgers disposition inden 6 hverdage
  • Har køber foretaget forandringer i boligen, skal han tilbageføre den til væsentlig samme stand som før forandringerne inden 6 hverdage
  • Er boligen efter aftalens indgåelse blevet beskadiget eller forringet på anden måde som følge af, at køberen eller andre, der har haft adgang til ejendommen i køberens interesse, har udvist uagtsomhed, er fortrydelsesretten betinget af, at køberen inden 6 hverdage udbedrer forholdet. Køberen har bevisbyrden for, at der ikke er udvist uagtsomhed
  • Køberen skal inden 6 hverdage betale en godtgørelse på 1 % af købesummen til sælgeren eller ejendomsmægleren

Fortrydelsesretten gælder kun for køber, ikke for sælger. Den kan betragtes som en ”nødbremse”, hvis der sker noget uforudset, der tvinger køber til at komme ud af handlen. I praksis bruges den lovmæssige fortrydelsesret yderst sjældent, hvilket naturligvis hænger sammen med, at den er ganske dyr at benytte sig af.

Du er som sælger bundet af handlen, når købsaftalen er endeligt indgået, og der gælder således ingen fortrydelsesret for dig.